Beviljat 2022

Följande forskningsprojekt tilldelades ekonomiskt stöd av Riksförbundet HjärtLung 2022:

Kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 - registerstudier.

Ioannis Katsoularis, doktorand, kardiolog, Umeå universitet (150.000 kr).

Screening för förmaksflimmer.

Ulf Jakobsson, professor, distriktssköterska, med flera, Lunds universitet (100.000 kr).

Livskvalitet hos personer som behandlats kirurgiskt för popliteartäraneurysm.

Rebecka Hultgren, adjungerad professor, med flera, Karolinska institutet (150.000 kr).

Risk för nedslag i aortagraft/EVAR vid bakteriemi/fungemi - En retrospektiv kohort-studie i Skåne år 2010-2021.

Oskar Ljungquist, Öl PhD, med flera, Lunds universitet (150.000 kr).

Förenklad diagnostik av hjärtsvikt utifrån klaffplanets rörelse och vänster förmaksstorlek.

Thomas Lindow, Med.dr. Öl, med flera, Lunds universitet (100.000 kr).

SCOPIC – The Stockholm COPD Inflammation Cohort. Precisionsmedicin för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. En prospektiv kohortstudie i primärvården.

Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, med flera, Karolinska institutet (100.000 kr).

Hjärtstopp på sjukhus hos patienter som bedömts av Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) inom 24 h före hjärtstoppet; en retrospektiv observationsstudie baserad på det svenska Hjärt-lungräddningsregistret.

Anna Thorén, specialistläkare inom kardiologi, med flera, Karolinska institutet (150.000 kr).

Uppföljning och behandling av stress, oro och ångest hos patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl med ett internetbaserat stödprogram.

Patrik Lyngå, universitetssjuksköterska, med flera, Karolinska institutet (100.000 kr).

Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer.

Amanda Lönn, PhD, specialistsjukgymnast, med flera, Gymnastik och Idrottshögskolan (200.000 kr).

Upplevelser av beteendeförändring som en del av egenvården för personer med KOL.

Sara Lundell, leg sjukgymnast, Umeå universitet (200.000 kr).

Bensår hos äldre personer i kommunal vård – kan fler kan botas med enkla ingrepp för åderbråck?

Lena Blomgren, docent, öl i kärlkirurgi, med flera, Karlskoga lasarett (100.000 kr).

Kognition och fatigue vid medfödda hjärtfel.

Joanna Hlebowicz Frisén, Böl, med flera, Lunds universitet (100.000 kr).

Kan individanpassad fysisk träning för patienter med POTS (posturalt ortostatiskt takykardisyndrom) efter Covid-19 bidra till en ökad fysisk funktion, en aktivare vardag och en förbättrad livskvalitet?

Anna Svensson-Raskh, med dr, leg sjukgymnast, Karolinska universitetet (200.000 kr).

Enkel metod kan förutspå återfall samt komplikationer vid förmaksflimmer.

Kristina Lundwall, böl. med dr. m.fl. Danderyds sjukhus (100.000 kr).

Psykosocial stress som riskfaktor för yngre och äldre hjärtinfarktpatienter.

Erik Olsson, fil dr, docent, med flera, Uppsala universitet (250.000 kr).

PRAXIS - en longitudinell studie av vuxna med astma och KOL.

Mikael Hasselgren, universitetslektor, med flera, Örebro universitet (100.000 kr).

Riskmarkörer för framtida hjärt-kärl- och lungsjukdom - en substudie i SCAPIS-Umeå.

Ulf Nilsson, sjuksköterska, Umeå universitet (100.000 kr).