Beviljat 2018

"Framtagning av normalvärden och prediktiva ekvationer för muskelfunktion hos patienter med KOL - ett internationellt multicenterprojekt."

Andre Nyberg, Umeå universitet, 200 000 kronor.

"Effekter av e-cigarrettrökning på hjärta, kärl och blodproppsbildning."

Magnus Lundbäck, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, 150 000 kronor.

"Livskvalitet hos patienter som behandlas med Transcathter Aortic Valve Replacement (TAVR) jämfört med öppen kirurgi."

Catrin Henriksson, Uppsala universitet, 100 000 kronor.

"Socioekonomi och återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Studier på bakomliggande mekanismer."

Per Svensson, Karolinska Institutet, 200 000 kronor.

"Förmaksflimmer och risk för ischemisk stroke och blödning hos patienter med och utan cancer." 

Johan Engdahl, Karolinska institutet, 100 000 kronor.

"Monitorerad och handledd hjärtrehabilitering på distans.”

Camilla Sandberg, Umeå universitet, 150 000 kronor.

"Screening for Atrial Fibrillation in Patients with Pulmonary Embolism Study (SAFE-PE)"

Emma Svennberg, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, 100 000 kronor.

"Effekter på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet vid extra oxygentillförsel till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syrgasmättnad endast vid ansträngning - AMBOX-studien."

Margareta Emtner, Uppsala universitet, 200 000 kronor.

"DEN FELANDE LÄNKEN: Kostimuleringens roll vid stroke - en analys av karotisplack från symtomatiska och asymtomatiska patienter som genomgått endarterektomi."

Annelie Shami, Lunds universitet, 55 000 kronor.

"Röda blodcellers roll i hemostas”

Karina Vidovic, Lunds universitet, 145 000 kronor.

"Betydelsen av kardiovaskulär autonom dysfunktion för hjärt- och lungsjukdom hos ung och gammal."

Viktor Hamrefors, Lunds Universitet, 150 000 kronor.

"Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL)."

Erik Olsson, Uppsala universitet, 200 000 kronor.

"Uppföljning och behandling av stress, oro och ångest hos patienter med hjärtinfarkt och normala kranskärl med ett internetbaserat stödprogram."

Patrik Lyngå, Karolinska institutet, 150 000 kronor.

"Vilka faktorer påverkar exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL? - En sexårs-uppföljning."

Björn Ställberg, Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmed och preventivmed, 100 000 kronor.

"Characterization of differences in matrix composition between bicuspid and tricuspid aortic valves: how this can be used to predict outcome and to develop treatment strategies."

Johan Wedin, Uppsala universitet, 100 000 kronor.

"Faktorer i miljö och samsjuklighet som påverkar utfall hos barn och unga vuxna med cystisk fibros."

Emma Caffey Osvald, Karolinska Institutet, Inst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatik (MED), 100 000 kronor.

"Rökstopp efter hjärtinfarkt - kan vi förbättra användandet av evidensbaserade metoder för rökavvänjning?"

Margret Leosdottir, Lunds Universitet, Inst för Kliniska Vetenskaper Malmö Med Fakulteten, 100 000 kronor.

"Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård (MedBridge): en multicenter klusterrandomiserad cross-over studie."

Håkan Melhus, Uppsala universitet, 100 000 kronor.

"Kardiella biomarkörer som riskmarkörer för subklinisk kardiovaskulär sjukdom och död bland individer med och utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom."

Ulf Nilsson, Umeå universitet, 100 000 kronor.

"Förmaksmyopati som förstadium till förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke."

Linda Johnson, Lunds universitet, 200 000 kronor.