Beviljat 2020

Följande forskningsprojekt tilldelades ekonomiskt stöd av Riksförbundet HjärtLung 2020:

Effekter av upphettade tobaksprodukter (Heated Tobacco Product, http) på hjärta, kärl och blodproppsbildning.

Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, 140.000 kronor.

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL).

Erik Olsson, Uppsala Universitet, 70.000 kronor.

SCOPIC – Stockholm COPD Inflammation Cohort.

Hanna Sandelowsky, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna, Klinisk epidemiologi, 150.000 kronor.

Fysisk aktivitet som behandling vid Posturalt Ortostatisk Takykardisyndrom (POTS) – utvärdering av ett träningsprogram i klinisk verksamhet.

Viktor Hamrefors, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus, 140.000 kronor

Fysisk aktivitet och livskvalitet hos barn och ungdomar med medfödda hjärtfel av olika svårighetsgrader – en nationell uppföljningsstudie.

Daniel Arvidsson, Göteborgs Universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 180.000 kronor.

Fysisk aktivitet efter hjärtstopp.

Tobias Cronberg, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, 100.000 kronor.

Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion med hjärt-MR-undersökning – patofysiologiska mekanismer, nya metoder, förbättrad diagnostik och instrument för utvärdering av nya behandlingar.

Thomas Lindow, Lunds Universitet, Sydney University, 50.000 kronor.

Träning som medicin – vilka fysiologiska mekanismer gör att träning är bättre än läkemedel vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion?

Katarina Steding-Ehrenberg, Lunds Universitet, 200.000 kronor.

En randomiserad studie avseende uppföljning och behandling av stress, oro, och ångest hos patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl med ett internetbaserat stödprogram.

Patrik Lyngå, Hälsohögskolan/Karolinska Institutet, 120.000 kronor

Faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid COVID-19 – En registerbaserad studie om kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Caroline Stridsman, Umeå Universitet, Lung- och allergisektionen, 120.000 kronor

Dubbel-blind randomiserad multicenterstudie av tillförsel av linolsyra under 1 år till patienter med cystisk fibros – kliniskt status och metabola effekter.

Birgitta Strandvik, Karolinska Institutet, 150.000 kronor.

Utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd mottagning för patienter med förmaksflimmer.

Karin Hellström Ängerud, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad, 165.000 kronor.

Identifiering av fenotyper vid KOL med hög respektive låg risk för exacerbationer och mortalitet.

Andrei Malinovschi, Uppsala Universitet, Medicinska vetenskaper, 120.000 kronor.

Astma- KOL- och allergiutveckling i Norden när individen blir äldre (RHINE IV).

Christer Janson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, 150.000 kronor.

Moniterad och handledd hjärtrehabilitering på distans.

Camilla Sandberg, Umeå Universitet, Folkhälsa och Klinisk medicin, 200.000 kronor.

En roll för LIGH/HVEMH i destabilisering av ateroskleros-plack vid STROKE.

Anneli Shami, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, 60.000 kronor.

Studier på Pocket-EKG hjärtövervakning på akutmottagning – utmaningar, fördelar, nackdelar och möjligheter.

Toralph Ruge, Lunds Universitet, 100.000 kronor.

Personcentrerad och hälsofrämjande uppföljning efter kirurgisk behandling för Claudicatio Intermittens.

Sara Halle, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 90.000 kronor.

Patientstyrt syrgasreglage för optimerad syrgasdos vid syrgasbehandling i hemmet.

Michael Runold, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, 95.000 kronor.

Kardiellt troponin och EKG som riskmarkör för subklinisk kardiovaskulär sjukdom i befolkningen – Longitudinell epidemiologiskt projekt baserat på SCARPIS-Umeå och Biobanken Norr.

Ulf Nilsson, Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 100.000 kronor.