Beviljade forskningsansökningar 2012

Problem-based learning in PRIMARY care after an event of CORONARY artery disease: a randomised study of long-term effects on beliefs, self-efficacy and empowerment (COR-PRIM study)

Anita Kärner, Tiny Jaarsma, ISV, Linköpings universitet. Summa: 110 400 kr

Gruppintervention i Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering samt upplevelse av delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt

Kersti Theander, Peter Egfeldt, Primärvårdens FoU-enhet, avdelningen för omvårdnad, Karlstads universitet. Summa: 108 300 kr

Kan en internetbaserad intervention baserad på KBT lindra depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt?

Peter Johanson, Kardiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus. Summa: 156 500 kr

Förbättrad fysisk funktionsförmåga för patienter med kronisk hjärtsvikt genom användning av Nintendo Wii: en randomiserad kontrollerad studie

Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, ISV, Linköpings Universitet. Summa: 249 700 kr

Neurologisk uppföljning och Kognitivt handikapp efter hjärtstillestånd

Tobias Cronberg, Gisela Lilja, Neurologiska kliniken, Skånes Univsjh, Lund. Summa: 83 600 kr

Patienters upplevelser, bedömningar och beslutsfattande i samband med insjuknande i akut hjärtinfarkt

Carolin Nymark, Anna Kiessling, Danderyds sjukhus. Summa: 39 600 kr

Ett nytt koncept för livsstilsförändring, matordning på recept (MoR) genom motiverande samtal, stödgrupper och mobila tjänster

Gunnar Johansson, Högskolan i Halmstad. Summa: 147 000 kr

Effekt på lungfunktion och metabolism av viktnedgång och behandling av andningsstörning under sömn

Eva Lindberg, Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Summa: 244 900 kr

Hjärthälsa hos ungdomar med fetma. Vilket ger bäst resultat, träning eller medicin? En randomiserad kontrollerad interventionsstudie

Maria Westerståhl, Karolinska Institutet, Stockholm. Summa: 114 100 kr

Kylbehandling efter hjärtstopp – Patienters livskvalitet och function kopplat till hjärnskademarkörer som närstående upplever: uppföljning i 6 månader

Ing-Marie Larsson, Ewa Wallin, Centralintensiven Uppsala Akademiska sjukhus. Summa: 177 100 kr

Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet samt mortalitet hos patienter med astma och KOL – en sexårsuppföljning

Björn Ställberg, Christer Janson, Gagnefs vårdcentral. Summa: 119 300 kr

Livsstilsförändringar vid obstruktivt sömnapnésyndrom. Skräddarsydd beteendemedicinsk behandling för främjande av fysisk aktivitet och sunda matvanor

Helena Igelström, Pernilla Åsenlöf, Institutet för Neurovetenskap, Uppsala universitet. Summa: 207 600 kr

Minskat antal nedre luftvägsinfektioner hos lungsjuka eller lungtransplanterade patienter med hjälp av värmedesinficerade handfat

Åsa Melhus, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala Akademiska sjukhus. Summa: 154 200 kr

Ökad fysisk aktivitetsnivå och tidig upptäckt av försämringsperioder hos patienter med KOL. Nya möjligheter med webbaserade system

Karin Wadell, Inst Samhällsmedicin och Rehabilitering, Umeå universitet. Summa: 220 700 kr

Fysisk aktivitet, träning och prestationsförmåga vid medfödda hjärtfel hos vuxna

Camilla Sandberg, Bengt Johansson, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Summa: 167 000 kr

Utgivna projektbidrag för 2012 som pdf