Beviljade forskningsansökningar 2015

Effekter av fysisk träning på inflammation, livskvalitet, fysisk prestationsförmåga och fatigue vid sarkoidos.

Susanna Kullberg, biträdande överläkare, Johan Grunewald, professor, m fl. Karolinska universitetssjukhuset. 146.000 kr

Kardiovaskulära effekter av kroniskt snusbruk.

Magnus Lundbäck, legitimerad läkare, Lukasz Antoniewics, läkare, Karolinska institutet. 175.000 kr

Livskvalitet och självskattade symtom hos patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl.

Patrik Lyngå, sjuksköterska, Per Tornvall, läkare, Karolinska institutet. 66.000 kr

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Andre Nyberg, legitimerad fysioterapeut, Didier Saey, legitimerad fysioterapeut, Umeå universitet. 180.000 kr

Fysisk funktionsförmåga hos patienter med hjärtsvikt som spelar Wii (HF-Wii) En randomiserad kontrollerad studie. Utökning för att förstå mer om aktivitet hos patienter
med hjärtsvikt.

Tiny Jaarsma, doktor, Anna Strömberg, leg sjuksköterska, med flera Linköpings universitet. 180.000 kr

Effekter på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet vid extra oxygentillförsel till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syrgasmättnad endast vid ansträngning – AMBOX-studien.

Margareta Emtner, professor, Karin Wadell, fysioterapeut, Kjell Larsson, professor, Christer Janson, professor, Uppsala universitet. 263.000 kr

Experiences, symptoms and signs in patients with Takotsubo cardiomyopathy.

Inger Ekman, professor, Sara Wallström, sjuksköterska, med flera. Göteborgs universitet. 83.000 kr

Patienter med pulmonell arteriell hypertension eller pulmonell hypertension vid kronisk tromboembolism och deras upplevelse av erhållen information, hälsa, följsamhet, socialt stöd, och bemästrande – en svensk total populations-studie.

Bodil Ivarsson, sjuksköterska, Barbro Kjellström, legitimerad biomedicinsk analytiker, Göran Rådegran, biträdande överläkare, Roger Hesselstrand, överläkare, Trygve Sjöberg, docent, Lunds universitet.  57.000 kr

Deltagande och följsamhet till fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

Maria Bäck, medicine doktor, Lennart Nilsson, legitimerad läkare, Birgitta Öberg, professor, Sabina Borg, legitimerad fysioterapeut, Linköpings universitet. 260.000 kr

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö i relation till risken att drabbas av förmaksflimmer.

Eleonor Fransson, docent, Högskolan Jönköping. 245.000 kr

Hjärt-kärlsjukdom hos medelålders kvinnor i olika sociala miljöer.

Tomas Faresjö, professor, Carina Wennerholm, sjuksköterska, Anna-Karina Johansson, docent, Staffan Nilsson, docent, Tiny Jaarsma, professor, Kristofer Årestedt, docent, Linköpings Universitet. 67.000 kr

Fysisk prestationsförmåga, fysisk aktivitet och träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna.

Camilla Sandberg, leg sjukgymnast, Bengt Johansson, läkare, Umeå universitet. 73.000 kr

Bedömning, handläggning samt remitteringsförfarande av patienter med förmaksarytmier samt ablationsbehandlings påverkan på symtom, livskvalitet och funktion. Retro- samt prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor.

Per Insulander, överläkare, Marie Iwarzon, med dr, Fredrik Gadler, docent, Karolinska institutet. 110.000 kr

Hur hjälper man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivitet?

Annika Bay, leg. sjuksköterska, Bengt Johansson, legitimerad läkare, Umeå universitet. 115.000 kr

Interaktiv 3D-visualiseringsteknik i patientutbildning på Sjukgymnastikkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Ulrika Einarsson, med doktor, Brita Eriksson de Franco-Cereceda, MSc, Anna Karin Nordin, MSc, Pernilla Sönnerfors, MSc, Petter Holmberg, MSc, Karolinska universitetssjukhuset.
70.000 kr

Hjärtpåverkan vid stroke.

Sara Aspberg, överläkare, Adriano Atterman, läkare, med flera, Karolinska institutet. 110.000 kr