Beviljade forskningsansökningar 2016

Risk och prognos vid hjärtkirurgi – nationella registerstudier

Ulrik Sartipy, doc öl, Natalie Glaser, doktorand, Karolinska institutet. 111.000 kr

Antimikrobiella peptider i luftvägarna vid akut infektion och kolonisation – patofysiologi och klinisk tillämpning

Lisa Påhlman, Md, PhD, Lunds universitet. 57.000 kr

Akuta kardiovaskulära effekter av e-cigarettrökning

Magnus Lundbäck, leg läk, Lukasz Antoniewicz, läkare, Karolinska Institutet Danderyds sjh (KIDS). 116.000 kr

Kroppssammansättning, muskulär ämnesomsättning, muskelstyrka, muskulär uthållighet och effekter av styrketräning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel

Camilla Sandberg, leg fysioterapeut, Bengt Johansson, leg läk, Umeå universitet. 175.000 kr

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö i relation till risken att drabbas av förmaksflimmer

Eleonor Fransson, docent, Jönköpings universitet. 167.000 kr

Effekter av fysisk träning på inflammation, livskvalitet, fysisk prestationsförmåga och fatigue vid sarkoidos

Susanna Kullberg, böl, Johan Grunewald, prof, Anders Eklund, prof, Anna Smed Sörensen, forskarassistent, Susanne Gabrielsson, docent, Sylvia Ceder, leg läk, Kerstin Cederlund, docent,
Pernilla Sönnerfors, leg fysioterapeut, Maria Nykvist, leg fysioterapeut,  Karolinska universitetssjukhuset Solna. 116.000 kr

Deltagande och följsamhet till fysisk träning inom hjärtrehabilitering

Maria Bäck, Med Dr, Lennart Nilsson, docent, Birgitta Öberg, prof, Linköpings universitet. 134.000 kr

Familjära Thorakala aortaaneurysm och dissektioner

Bo Carlberg, docent, Hannuksela Matias, doktorand, Eva-Lena Stattin, docent, Bengt Johansson, docent, Umeå universitet  116.000 kr

KOL-webben, ett nytt verktyg för att implementera evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL i kommunal hemsjukvård

Karin Wadell, docent, Sara Lundell, leg sjukgymn. Malin Tistad, med dr, André Nyberg, leg sjukgymn. Ulla-Maija Pesola, Fil Dr. Umeå universitet. 111.000 kr

Hur hjälper man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivitet?

Annika Bay, leg ssk, Bengt Johansson, leg läk, Umeå universitet  87.000 kr

Livskvalitet och självskattade symtom hos patienter med normala kranskärl

Patrik Lyngå, leg ssk, Per Tornvall, prof, Karolinska Institutet. 70.000 kr

PERFECT-CR studien: Vilka faktorer karakteriserar framgångsrik hjärtrehabilitering? (Engelsk titel: The PERFECT-CR study: identifying keys to successful cardiac rehabilitation).

Margret Leosdottir, Öl, Ingela Sjölin, sjukgymn. Halldora Ögmundsdottir Michelsen, läkare, Anna Kiessling, prof, Lennart Nilsson, docent, Emil Hagström, docent, Claes Held, docent, Emma Haag, leg ssk, Lunds universitet 192.000 kr

Individualiserad icke-linjär periodiserad styrketräning jämfört med traditionell icke-periodiserad styrketräning avseende muskelfunktion, funktionell förmåga, andfåddhet, livskvalitet och fysisk aktivitet bland personer med måttlig till väldigt svår KOL – en randomiserad kontrollerad multicenterstudie.

Andre Nyberg, med dr, Peter Klijn, träningsfysiolog, Umeå universitet  161.000 kr

OLIN-studierna Befolkningsbaserade studier om sjukdomsutveckling, vård- och behandling vi kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Caroline Stridsman, PhD, Norrbottens läns landsting. 74.000 kr

Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer

Mattias Ekström. Öl, Karolinska institutet. 87.000 kr

Fysisk funktion inklusive handgreppstyrka och postural kontroll hos personer med Kronisk obstruktiv lungsjukdom, epidemiologiska och kliniska undersökningar

Viktor Johansson Strandkvist, fysioterapeut, Anne Lindberg, läkare, Luleå tekniska universitet. 105.000 kr

Långtidsstress och risk för hjärtinfarkt – The STRESSHEART study

Mirelle Rydén, läkare, Tomas Faresjö, prof, Carl Johan Östgren, prof, Linköpings universitet. 47.000 kr

Fysisk träning för äldre vid förmaksflimmer

Åsa Cider, universitetslektor, Maria Borland, leg fysioterapeut, Lennart Bergfelt, Lars Andersson, Göteborgs universitet. 82.000 kr

Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

 Josefina Robertson, läkare, Maria Åberg, docent, Göteborgs universitet. 39.000 kr.

Modern teknologi som stöd för patienter med bukaortaaneurysm

Rebecka Hultgren, docent, Olga Nilsson, leg ssk, Karolinska institutet . 53.000 kr