Beviljat 2021

Följande forskningsprojekt tilldelades ekonomiskt stöd av Riksförbundet HjärtLung 2021:

Akuta effekter av Heated Tobacco Products på luftvägar och förekomst av lättflyktiga organiska föreningar i utandningsluft.

Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, (100.000 kr)

Ny och individualiserad behandling vid lungsarkoidos.

Susanna Kullberg, Karolinska Universitetssjukhuset. ME Lung- och Allergisjukdomar, (200.000 kr)

SCOPIC – Stockholm COPD Inflammation Cohort.

Hanna Sandelowsky, Karolinska Institutet, K2 Medicin Solna, Klinisk Epidemiologi, (150.000 kr)

Långtidseffekter och hjärtinfarktpatienters upplevelser av internetbaserad kognitiv beteendeterapi mot depression.

Mats Westas, Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, medicin och vård, (100.000 kr)

Luftvägsinfektioner och inflammatoriskt svar vid cystisk fibros.

Lisa Påhlman, Lunds Universitet, Avdelningen för infektionsmedicin, (100.000 kr)

Reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel.

Annika Bay, Umeå Universitet, Institutionen för Omvårdnad, (90.000 kr)

Enkel metod kan förutspå återfall i förmaksflimmer som komplikationer vid FF.

Kristina Lundwall, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, (200.000 kr)

Barriärer vid behandling och hälsoeffekter hos individer med astma.

Tove Hedenrud, Göteborgs Universitet, Institutionen för Medicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, (140.000 kr)

Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller.

Anna Wikner, Umeå Universitet, Folkhälsa och klinisk medicin, (150.000 kr)

Livskvalitet hos personer som behandlats kirurgiskt för popliteaartäraneurysm.

Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, (150.000 kr)

Uppföljning och behandling av stress, oro och ångest hos patienter med hjärtinfarkt och normala kranskärl med ett internetbaserat stödprogram.

Patrik Lyngå, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, (100.000 kr)

Effekter av andningsträning med positivt exspiratoriskt tryck (PEP) för personer med obstruktiv lungsjukdom – en systematisk litteraturöversikt.

Elisabeth Westerdahl, Örebro Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper, (100.000 kr)

PRAXIS – en longitudinell studie av vuxna med astma och KOL.

Mikael Hasselgren Örebro Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper, (170.000 kr)

Lönar det sig att bli mer fysiskt aktiv? En studie av förändring i kondition och sjukdomsbelastning för hjärtkärlsjukdom.

Frida Nilsson, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, (200.000 kr)

Utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd mottagning för patienter med förmaksflimmer.

Karin Hellström, Ängerud, Umeå Universitet, Institutionen för Omvårdnad, (200.000 kr)

Övergången från högt blodtryck till hypertensiv hjärtsjukdom och hjärtsvikt – kliniska observationer och kartläggning av bakomliggande mekanismer.

Mattias Ekström, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, (200.000 kr)

Inspiratorisk muskelträning för patienter med nedsatt andningsfunktion vid postakut covid-19 syndrom.

Malin Nygren- Bonnier, Karolinska Institutet, Institutionen NVS, Sektionen för fysioterapi, (150.000 kr)