Beviljade forskningsansökningar 2010

Rörelserädsla (kinesiofobi) hos patienter med kranskärlssjukdom – i relation till fysisk aktivitet och träning, muskelfunktion, livskvalitet, oro och ångest

Marta Bäck, Åsa Cider, Sjukgymnastiken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Summa: 91 000 kr.

Hälsorelaterad livskvalitet efter hjärtinfarkt bland Europeiska kvinnor: en tvärsnittsstudie

Evy Lidell, Joep Perk, Sekt. för hälsa och samhälle, Campus Varberg. Summa: 27 000 kr

Påverkar hjärtinfarktpatienters livskvalitet beslutstiden, från symtomdebut till sjukhusankomst?

Catrin Henriksson, Bertil Lindahl, Uppsala Clinical Research Center. Summa: 61 000 kr

COR-PRIM: Problem based learning after an event of cardiovascular disease. A randomized study in primary care of long-term effects of self-care

Anita Kärner,Tiny Jaarsma Linköpings Universitet. Summa: 169 000 kr

Distriktssköterskors tillämpning av motiverande samtal

Ann-Sofi Östlund, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan Gävle. Summa: 31 000 kr

Att möta det oväntade: Stödjande vård för patienter med hjärtsvikt och deras partners

Susanna Ågren, Anna Strömberg, Thoraxkärlkliniken Hälsouniversitetet, Linköping. Summa: 39 000 kr

Låg daglig fysisk aktivitet och/eller fetma relaterat till riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos barn

Magnus Dencker, Diagnostiskt centrum, Klinisk fysiologi, Höllviken. Summa: 23 000 kr

Aptit och ätproblem hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Frode Slinde, Göteborgs Universitet. Summa: 228 000 kr

Effekter av andningsgymnastik efter hjärtkirurgi – en multicenterstudie

Charlotte Urell, Margareta Emtner, Inst för Neurovetenskap, Uppsala. Summa: 91 000 kr

Delaktighet i hemsjukvård vid kronisk hjärtsvikt – observerade vårdmöten och patienters/anhörigas upplevelser

Lena Näsström, Anna Strömberg, Avd för omvårdnad, Linköpings Universitet. Summa: 30 000 kr

Sephia – Stress. Sekundärprevention på HIA och psykosocial stress

Kristina Orth-Gomér, Tomas Jernberg, Karolinska Institutet. Summa: 171 000 kr

Betydelse av personliga faktorer och miljöfaktorer för upplevelse av symptom, funktion och hälsa bland patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt inom primärvården

Ingela Karlsson, Mirta Unosson, Avd för omvårdnad, Karlstads Universitet. Summa: 78 000 kr

Neurologisk uppföljning och kognitivt handikapp efter hjärtstillestånd

Tobias Cronberg, Håkan Widner, Neurologiska kliniken, Lund. Summa: 71 000 kr

Stresshantering och emotionellt välbefinnande hos patienter med hjärtsvikt

Catharina Nahlen, Hans Persson. Summa: 38 000 kr

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och lungfunktion vid akut koronart syndrom: förekomst och prognostik betydelse

Nikolai Stenfors, Östersunds sjukhus. Summa: 92 000 kr

Utveckling, implementering och utvärdering av ett arbetsterapiprogram för hjärtsviktsrehabilitering i primärvården (förstudie)

Eva-Britt Norberg, Britta Löfgren, Skellefteå lasarett. Summa: 103 000 kr

Implementering av hjärtsvikt och palliativa programmet (HOOP) till patienter med svår kronisk hjärtsvikt – en intervention

Kurt Boman, Margareta Brännström, Skellefteå lasarett. Summa: 257 000 kr


Utgivna projektbidrag för 2010 som pdf