Beviljat 2019

Följande forskningsprojekt tilldelades ekonomiskt stöd av Riksförbundet HjärtLung 2019:

Studie av sjukdoms­dri­vande mekanismer vid sarkoidos med sär­skilt fokus på prognos­tiska markörer.

Pernilla Darlington, Institutet för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, 100 000 kronor.

Microflimmer som riskfaktor för förmaks­flimmer och stroke.

Tove Fredriksson, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, 160 000 kronor.

Förbättrade diagnos­tiska och prognostiska metoder för hjärtsar­koidos.

Susanne Kullberg, Karolinska universitetssjukhuset, PO Lung-och Allergisjukdomar, 100 000 kronor.

Bröstsmärta i primär­vården - en utmaning för distriktsläkaren.

Jan-Erik Karlsson, Linköpings universitet, Institutet för medicin och hälsa, 100 000 kronor.

Betydelsen av beta­blockerare för livskva­litet och välmående hos hjärtinfarktpatien­ter (RQoL).

Erik Olsson, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, 210 000 kronor.

Lungrehabilitering med KOL-appen, en ny strategi för att för­bättra hälsa hos per­soner med KOL.

Ut­veckling och utvärde­ring med brukarmed­verkan.

Karin Wadell, Umeå universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering, 200 000 kronor.

Kostimulering och stroke – hur styrs kostimulatoriska mole­kylers drivkraft vid ateroskleros av inter­aktioner med extracel­lulär matrix?

Annelie Shami, Lunds universitet, Exp Kardiovaskulär forskning, 80 000 kronor.

Blodsockerstörning och akut hjärtinfarkt: Kartläggning av pro­gnostiska faktorer med avancerad ka­rdiovaskulär bild­diagnostik.

Bahira Shahim, Karolinska institutet, FoU – Tema Hjärta och Kärl, 140 000 kronor.

Förmaksflimmer och risk för ischemisk stroke och blödning hos patienter med och utan cancer.

Johan Engdahl, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, Hjärtkliniken, 60 000 kronor.

Nya strategier för be­handling av extra­pulmonella manifes­tationer vid KOL.

Andre Nyberg, Umeå universitet, Samhällsmedicin och Rehabilitering, 100 000 kronor.

Förmaksmyopati som ett förstadium till för­maksflimmer, hjärt­svikt och stroke

Linda Johnson, Lunds universitet, 200 000 kronor.

Echocardiography and Biomarkers in the Spironolactone Initi­ation Registry Rando­mized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction -  SPIRRIT-HFpEF ECHO Biomarker substudy

Camilla Hage Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Tema Hjärta, Kärl, 80 000 kronor.

Att åldras med medfött hjärtfel - hur bevara god hälsa och livskvalitet? En svensk substudie i APPROACH-IS II.

Bengt Johansson, Umeå universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, 110 000 kronor.

Modern teknologi som stöd för patienter med bukaortaaneurysm.

Rebecka Hultgren, Karolinska universitetssjukhuset, Kärlkirurgiska kliniken, 70 000 kronor.

Artificiell intelligens vid 112 samtal för att stödja larmoperatören vid identifiering av hjärtstopp. Anette Nord, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, 100 000 kronor.

Upplevd kognitiv status bland äldre hjärtinfarktpatienter och dess inverkan på hjärtrehabiliteringen.

Erik Olsson, Uppsala universitet, Institutet för kvinnors och barns hälsa, 160 000 kronor.

Uppföljning och be­handling av stress, oro och ångest hos patien­ter med hjärtinfarkt och normala kranskärl med ett internetbase­rat stödprogram.

Patrik Lyngå, Karolinska Institutet, Institutet för klinisk forskning och utbildning, 250 000 kronor.

Kan Janusmed Risk­profil användas för att upptäcka risk för Torsade de Pointes?

Marine Andersson, Karolinska Institutet, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, 70 000 kronor.

Moniterad och handledd hjärtrehabilitering på distans.

Camilla Sandberg, Umeå universitet, Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, 70 000 kronor.

Angiografiska fynd hos överlevare av hjärt­stopp i anslutning till fysisk aktivitet.

Matilda Frisk Torell, Göteborgs universitet, Institutet för Neurovetenskap och Fysiologi, 190 000 kronor.

Rökstopp efter hjärt­infarkt - kan vi för­bättra användandet av evidensbaserade metoder för rökav­vänjning?

Margrét Leósdóttir, Lunds universitet, Hjärtsjukvård Malmö, Skånes universitetssjukhus, 50 000 kronor.

Utveckling och utvär­dering av internet­baserad kognitiv be­teendeterapi för att behandla förlängd sorg hos efterlevare till personer som avli­dit till följd av hjärt­stopp.

Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, 100 000 kronor.