Beviljade forskningsansökningar 2011

Implanterbar defibrillator (ICD) ur ett livsperspektiv: patienters och närståendes förhållningssätt till utveckling av hjärtsjukdom, ICD-behandling och döendet

Ingela Johanson, Christina Fluur, Kardiologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Summa: 97 800 kr

KOL- kroniskt obstruktiv lungsjukdom i ett palliativt sammanhang

Susann Strang, Lars-Olof Larsson, Angereds närsjukhus. Summa: 101 400 kr

Kan en internetbaserad intervention baserad på KBT lindra depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt?

Peter Johanson, Kardiologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Summa: 208 500 kr

Beteendemedicinsk intervention för att bibehålla fysisk kapacitet och fysisk aktivitetsnivå hos patienter med KOL, som genomgått en rehabiliteringsperiod

Margareta Emtner, Lung- Allergikliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala. Summa: 152 000 kr

COR-PRIM: Problem based learning after an event of cardiovascular disease. A randomized study in primary care of long-term effects on self care

Anita Kärner, Tiny Jaarsma, Linköpings Universitet. Summa: 28 500 kr

Varför börjar hjärtat slå i otakt? En epidemiologisk studie av faktorer i arbetsmiljö och livsstil som kan påverka risken att utveckla förmaksflimmer

Eleonor Fransson, Hälsohögskolan, Jönköping. Summa: 112 100 kr

Ett nytt koncept för livsstilsförändring, matordning på recept (MoR) genom motiverande samtal, stödgrupper och mobila tjänster

Gunnar Johansson, Högskolan i Halmstad. Summa: 220 700 kr

Jämförelse av behandlingsprotokoll med olika intensitet i det nationella tobaksslutarstödet "sluta-röka-linjen"

Eva Nohlert, Asgeir Helgason, Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus. Summa: 203 800 kr

Obstruktivt sömnapnésyndrom efter hjärtinfarkt

Jonas Spaak, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. Summa: 146 900 kr

Inventering av rehabilitering för patienter med KOL på sjukhus och inom primärvård i Sverige

Mats Arne, Margareta Emtner, Karin Wadell, Björn Ställberg, Karin Lisspers, Primärvårdens FoU-enhet, VD Kronparken, Karlstad. Summa: 192 200 kr

Vilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet samt mortalitet hos patienter med astma och KOL – en sexårsuppföljning

Björn Ställberg, Christer Janson, Gagnefs vårdcentral. Summa: 86 600 kr

Randomiserad kontrollerad studie av internetbaserad KBT mot depression och ångest hos patienter efter genomgången hjärtinfarkt

Erik Olsson, Claes Held, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Gävle. Summa: 272 900 kr

Female patients recovery after a myocardial infarction related to cardiac rehabilitation program, participation and social support

Inger Wieslander, Högskolan i Halmstad. Summa: 25 300 kr

Antecipatorisk sorg (AS) hos närstående till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) stadium IV och kronisk respiratorisk insufficiens

Agneta Grimby, Åsa K. Johansson, Geriatrik, Sahlgrenska Univsjukhuset, Göteborg. Summa: 58 400 kr

Neurologisk uppföljning och kognitivt handikapp efter hjärtstillestånd

Tobias Cronberg, Gisela Lilja, Neurologiska kliniken, Lund. Summa: 82 500 kr

Delstudie II: Riskfaktorer och livsstil hos personer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus orsakat av valideras hjärtinfarkt

Ann-Sofie Forslund, Siv Söderberg, Jan-Håkan Jansson, Dan Lundblad, MONIKA-Hjärtinfarktregistret Luleå. Summa: 64 500 kr

Nya strategier för fysisk träning och aktivitet som behandlingsform vid KOL

Karin Wadell, Andre Nyberg, Institutet samhällsmedicin Umeå universitet. Summa: 410 300 kr

Utgivna projektbidrag för 2011 som pdf