Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet_puff.jpg

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.

vänsterpartiet_dragare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Vänsterpartiet vill se en strategi inom hjärt-kärlsjukdomar. Inte minst är det viktigt då de stora folkhälsoproblemen, såsom alkohol och övervikt, leder till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. För Vänsterpartiet ska folkhälsoarbetet syfta till att människor ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Ett fossilfritt samhälle med minskade luftföroreningar förbättrar både folkhälsan och miljön. Vänsterpartiet menar bland annat att det inom EU bör införas ett stoppdatum till 2035 för användning av fossila bränslen och fossila drivmedel. I Europa dör cirka 400 000 personer i förtid varje år på grund av undermålig luftkvalitet.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Hälso- och sjukvårdsfrågor ska framför allt hanteras på nationell nivå. Samtidigt anser Vänsterpartiet att arbetet bör stärkas inom EU för att säkra tillgången till läkemedel, särskilt de som inte kan anstå. EU bör därför bland annat gå vidare med förslag på offentligt ägda läkemedelstillverkare, eftersom en tillverkare utan kommersiella intressen kan bidra till att säkra tillgången på viktiga läkemedel.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Vänsterpartiet anser att särskilt barn och unga bör skyddas från nikotinprodukter. EU införde nyligen ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Vi menar att liknande förslag bör utvecklas vad gäller begränsningar av smaksättning på nikotinprodukter.

EU har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Vänsterpartiet ställer sig positivt till EU:s strategi vad gäller bland annat märkning av livsmedel och menar att det bör utvecklas obligatoriska märkningar av livsmedel för att förenkla för konsumenten att göra hållbara och hälsosamma val.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.