Karin Karlsbro, Liberalerna

karin-karlsbro Liberalerna.jpg

Karin Karlsbro, Renew Europe Group.

liberalerna_drabare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Liberalerna ser stora möjligheter till bättre samarbete kring frågor som rör hjärt- och kärlsjukdomar. I arbetet med att utveckla och fördjupa det samarbetet kan lärdomar tas av EU:s cancerplan som varit en stor framgång.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Förbättrad luftkvalitet i hela Europa har varit en av mina främsta fokusfrågor under mandatperioden. I egenskap av förhandlare för EU:s nya luftkvalitetsdirektiv var jag drivande för att skärpa kraven för luftkvalitet i EU för att de bättre skulle ligga i linje med WHO:s rekommendationer. EU behöver fortsatt bättre mätningar, efterlevnad av reglerna och skydd för sårbara grupper som drabbas av luftföroreningar.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Liberalerna arbetar för att EU ska ta större ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU genom att inrätta europeiska specialistcentra för sällsynta sjukdomar och ovanliga, avancerade behandlingar. Vi vill också att EU ska arbeta mer stödjande mot medlemsländerna i hälso- och sjukvårdsfrågor genom att öka kunskapsutbyte och förmedling av kompetens för en mer jämställd och högpresterande sjukvård.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– För mig handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den som är fast i ett beroende är inte fri. Nikotin är både beroendeframkallande och förödande för hälsan. Det viktigaste arbetet är det förebyggande arbetet därför vill vi se ett stärkt arbete kring att säkerställa att man får tydlig information om riskerna med nikotinprodukter i hela EU, särskilda insatser ska riktas mot unga.

EU har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Liberalerna vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga och att Sverige snarast implementerar EU:s strategi om märkning av livsmedel för att främja hälsan. Att indikera hur hälsosamma olika livsmedel är, är ett bra tillvägagångssätt för att få konsumenter att välja hälsosamma livsmedel samtidigt som vi motverkar livsstilssjukdomar, som blir allt vanligare.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.