Charlie Weimers, Sverigedemokraterna

Charlie Wiemers SD.jpg

Charlie Weimers, European Conservatives and Reformists Group.

Sverigedemokraterna_dragare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Sverigedemokraterna prioriterar hjärt/kärl-området på nationell och regional nivå. Sjukvård inte regleras av EU:s fördrag och detta är – och bör fortsatt vara - en nationell angelägenhet. Hjärt/kärl hälsa är inte en EU-fråga och det finns, med undantag för viss forskning, inte några uppenbara fördelar med att ha en ”europeisk strategi” för dessa frågor.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– EU bestämmer gränsvärdena för partiklar i luften och andra luftföroreningar. Vi är generellt positiva till åtgärder som minskar luftföroreningar, men väger i varje konkret ärende av den förväntade nyttan mot den förväntade kostnaden.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Nej, hälso- och sjukvårdsfrågor hanteras bäst på nationell nivå. Däremot kan det exempelvis finnas skäl att samarbeta om viss forskning om hälso- och sjukvård och viss extrem specialistvård.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Forskningen har visat att vissa nikotinprodukter, exempelvis snus, är mindre farliga än cigaretter. I Europaparlamentet driver vi en skademinimeringslinje för att förmå rökare att sluta röka eller använda mindre skadliga substitut. Sverige har minst andel rökare i hela EU och detta kan man till stor del kopplas till att vi tillåter mindre skadliga alternativ till rökning.

EU har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Vi är kritiska till EU:s förslaget om ett gemensamt system för märkning av hälsosamma produkter eftersom det skulle underminera de nationella märkningssystem som i flera fall funnits i decennier. De svenska konsumenter vet exempelvis att nyckelhålsmärkta produkter är nyttiga. Om de skulle behöva lära sig ett nytt system finns risken att folkhälsan under en tid skulle underminera snarare än främjas.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.