Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Alice Bah - Miljöpartiet.jpg

Alice Bah Kuhnke, Group of the Greens/European Free Alliance.

miljöpartiet_dragare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Trots att det råder brist på konkret övergripande EU-strategi, arbetar vi gröna för att integrera förebyggande åtgärder på hjärt- och kärlområdet inom all relevant EU-politik. Det handlar t ex om obligatorisk näringsmärkning av livsmedel, varningsmärkning på alkohol- och tobaksprodukter och skärpta kemikalieregler. “One Health”-konceptet anser jag bör integreras i all relevant lagstiftning.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Miljöpartiet har arbetat hårt för en uppdatering av EU:s luftkvalitetsdirektiv och att uppdatera luftkvalitetsnormerna till att vara i linje med WHO:s rekommendationer. Vi har även, med starkt motstånd från högerpartier, arbetat för att stärka industriutsläppsdirektivet, direktivet om nationella utsläppstak och transportlagstiftning som till exempel nya Euro VII-normer och ramverk för miljözoner.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Vi anser att sjukvårdspolitiken generellt sett ska hanteras på nationell nivå, men det finns absolut frågor inom hälsopolitiken som jag ser gynnas av större samordning. Det såg vi behovet av under pandemin. Ett starkt EU-samarbete gynnar folkhälsan när det gäller till exempel förebyggande åtgärder av sjukdomar kopplat till antibiotikaresistens, forskning, märkning av livsmedel, vaccinationer och tillgång till mediciner.

Avser ert parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Alla nya nikotinprodukter måste utvärderas och lagstiftning behöver ses över. Då nuvarande regelverk kan möjliggöra för tobaksindustrin att utmåla nya nikotinprodukter som hälsosamma alternativ, är det viktigt att vi får på plats tydlig lagstiftning. Vi har bland annat drivit på för krav om hälsovarningar på minst 80% av paketen för e-cigaretter och förbud mot de aromer i e-cigaretter som i synnerhet tilltalar minderåriga och icke-rökare.

EU:s har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ert parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Jag anser att det är alldeles för mycket inom EU:s strategier för hållbara och hälsosamma livsmedel, nollföroreningar och kemikalier som inte tagits vidare i lagstiftning. För livsmedel har vi arbetat för att främja folkhälsan och drivit på för obligatoriska märkningar som hjälper konsumenten med information om t ex näringsinnehåll, tillsatt socker, PFAS och hur processade produkter är.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.