Påverkansarbete och opinionsbildning

I Riksförbundet HjärtLung företräder vi i olika sammanhang våra medlemmar som en patientorganisationen för att påverka situationen för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Vi arbetar för våra frågor på riks-, regional och lokal nivå. 

För föreningen kan det handla om att sitta med i regionens eller kommunens funktionshinderråd eller patientråd. För förbundsstyrelsen är det i regeringens funktionshinderråd samt patientråd, hos nationella myndigheter, SKR mm.

Vi har flera årliga kampanjer då vi gemensamt fokuserar på frågor. Vi arbetar också utifrån aktuella frågor i opinionen, i ett urval av frågor som grundar sig i vår verksamhetsinriktning och samhällspolitiska program.  Ofta sker ett samarbete med andra patientföreningar eller Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO).  Vi har även patientrepresentanter som deltar i forskningsprojekt som forskningspartners, samt ett långsiktigt arbete för en mer personcentrerad vård genom Sedd i vården.

Uppförandekod

Som ett stöd i vårt arbete finns en uppförandekod som beskriver ett förhållningssätt för organisationen, vilken du hittar bland våra policyer. I vårt ramverk finner du också olika verktyg som verksamhetsinriktningen, stadgarna om ändamål och verksamhet mm. Riksförbundet HjärtLungs värdegrund är allas lika värde.

Nyhetsbevakning