Vi kan berätta hur dina patienter ser på vården

Vi har cirka 35 000 medlemmar som lever med hjärt, kärl- -och/eller lungsjukdom. Med mer än 80 års erfarenhet som patientorganisation har vi goda kunskaper om hur de som drabbas upplever sin diagnos, omvårdnad och livskvalitet.

  • Vi vill vara en källa till kunskap och ett bollplank i utvecklingen av hjärt-, kärl- och lungsjukvården.
  • Vi kan samarbeta med dig genom att till exempel skicka ut enkäter till medlemmar med vissa diagnoser eller sätta ihop fokusgrupper för hjärt-, kärl- och lungsjuka på olika orter.

Vill du veta mera om vad som är viktigt för dina patienter? Kontakta:

Peter Edfelt, kontaktperson lunga, peter.edfelt@hjart-lung.se

Ta del av våra kunskaper

Vi driver projekt för att lyfta fram patientens perspektiv och därmed kunna bidra till utvecklingsarbetet inom hjärt-, kärl- och lungvården. Ta del av två av våra större projekt:

Modell för personcentrerad hjärtvård

Vi har tillsammans med forskare och vårdpersonal skapat en modell som utgår från patienten behov och som har ett personcentrerat synsätt. Modellen omfattar insatser för både akutvården och eftervården.

Viktiga områden är:

  • information,
  • hur utskrivningssamtal bäst bör se ut
  • återbesök till sjukhus
  • stöd till livsstilsförändringar.

Hjärtsjuksköterska och patient ska vid första återbesöket enas om en Hälsoplan som omfattar insatser med syfte att minska risken att få en ny infarkt. Hälsoplanen ska följa patienten genom hela vårdkedjan.

Modell för personcentrerad hjärtvård är framtagen i samverkan med vården och är väl förankrad.

SPICI-studien 

SPICI-studien undersökte patienternas kunskap om kranskärlssjukdom, hur man uppfattat informationen vid utskrivning och återbesök samt deltagande i sekundärpreventiva program.

I studien ingick 1 073 patienter från 29 sjukhus, varav 10 PCI-enheter. Läs mer här: