Hjärtvård med kunskap, stöd och uppföljning

Alltför få hjärtinfarktpatienter lyckas ändra sina levnadsvanor och riskerar därmed att drabbas av en ny infarkt eller att dö. Tillsammans med vården har vi tagit fram en vårdmodell som ska påverka patienternas hälsobeteende. De viktigaste delarna är en tidig eftervård och individuellt anpassade mål för rökning, träning, kost, blodtryck och blodfetter. Modellen införs nu på hjärtkliniker i landet.

Tillsammans med hjärtsjukvården har Riksförbundet HjärtLung tagit fram en behovsanpassad modell för hjärtrehabilitering som ska påverka patienternas hälsobeteende och minska risken för en ny hjärt-kärlhändelse.

Stöd till livsstilsförändringar

En viktig del av vårdmodellen är att se till att patienten har tillgång till hälsofrämjande kunskap och utbildningsmaterial för att få hjälp att ändra sin livsstil.

Därför finns Hjärtguiden där du kan läsa om faktorer som påverkar din sjukdom. I guiden finns också en hälsoplan du kan ta med dig varje gång du träffar vårdpersonal på sjukhuset och i primärvården.

Entydig kunskapsförmedling

Hjärtrehabiliterings-modellen syftar till att påverka patienternas hälsobeteende genom:

  • en saklig och entydig förmedling av kunskap,
  • teambaserat stöd för konkreta beteendeförändringar under de första sex månaderna efter akut kranskärlssjukdom och/eller PCI
  • uppföljning av de uppnådda resultaten till patienten vid återbesök efter sex-tolv månader efter insjuknandet.

I samarbete med vården

Modellen för personcentrerad hjärtvård är främst skapad för patienter efter en akut kranskärlssjukdom, men den lämpar sig även för andra grupper hjärtkärlpatienter där hälsosamma levnadsvanor är viktiga.

Den nya modellen är framtagen av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med forskargruppen för SPICI-studien och Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor.

Patienter behöver bättre information efter hjärtinfarkt

En majoritet patienter som fått behandling med ballongvidgning (PCI) upplever att de får information från vården att de är helt friska och inte behöver ändra sina levnadsvanor. Det visar vår SPICI-studie.

En majoritet patienter som fått behandling med ballongvidgning (PCI) upplever att de får information från vården att de är helt friska och inte behöver ändra sina levnadsvanor. Det visar vår SPICI-studie.

Efter Spici: Så ska hjärtat vårdas bättre i södra Sverige

Konkreta förbättringsplaner för arbetet med hjärtrehabilitering och kontakt med HjärtLungs lokalföreningar, det fick vårdpersonalen på hjärtklinikerna i Södra sjukvårdsregionen med sig hem.

Konkreta förbättringsplaner för arbetet med hjärtrehabilitering och kontakt med HjärtLungs lokalföreningar, det fick vårdpersonalen på hjärtklinikerna i Södra sjukvårdsregionen med sig hem efter Riksförbundet HjärtLungs konferens i Lund.