En god och jämlik vård

Riksförbundet HjärtLung - en stark röst för en bra vård

Vi är en patientorganisation som arbetar för att ge alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ett bra liv.

Våra viktigaste frågor:

  • Alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få tidig och rätt diagnos och snabbt komma i behandling.
  • Bra och jämlik vård, rehabilitering och egenvård, oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor.
  • Bra patientinformation, patientutbildningar och större patientinflytande i vården.
  • Alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv.

Vi påverkar hjärt-, kärl- och lungsjukvården

Vi deltar i samhällsdebatten genom debattartiklar, remissvar och yttranden. Vi ställer höga krav på utveckling inom socialpolitiken, folkhälsopolitiken och vården. Det sker i dialog med företrädare från riksdagen, departementen, myndigheter, medicinska professionen och andra organisationer. 

Vi påverkar också vården genom delaktighet i vårdens kvalitetsregister.

Våra lokala och regionala föreningar följer och påverka kommuner och landsting i frågor som rör våra medlemmar.

Riksförbundet HjärtLung vill att:

Staten:

  • Beslutar om primärvårdsreformen för att stärka primärvården och skapa förutsättningar för ökad kontinuitet och en mer jämlik och personcentrerad vård.
  • Myndigheter genomför informationskampanjer för att fler medborgare ska få veta hur många som lever med, och dör av, hjärt-kärl- och lungsjukdom och hur de kan förebygga sjukdom.

Regioner:

Kommuner:

  • Inför en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • Utbildar hemtjänstpersonal om de vanligaste hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna för att lindra och förebygga sjukdom.

Ditt möte med vården - personcentrerad vård

Vi vill att det ska vara lätt att ha kontakt med vården. Du ska få saklig och entydig information som ger stöd till egenvård. Du har en fast vårdkontakt och vården samlas kring dig. 

Film om personcentrerad vård - att bli sedd i vården

Det här gör vi varje år:

Hjärtemånaden

Varje februari arrangerar vi Hjärtemånaden för att öka kunskapen om hjärtsjukdom, från riskfaktorer till förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Lungmånaden

Vi har utnämnt november till Lungmånaden, då vi diskuterar lungsjukdom med vården och sätter lungsjukdom i fokus runt om i landet.

HLR-veckan

Hjärt-lungräddning räddar liv och vi arbetar för att så många som möjligt ska kunna genomföra hjärt-lungräddning vid behov. Under HLR-veckan sprider vi kunskap om hjärt-lungräddning och visar hur man gör för att rädda flera liv.

Årets hjärt-lungräddare

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Nyheter från förbundet