Ny rapport: Även lite alkohol kan vara skadligt för blodtryck och hjärta

Ett glas om dagen skyddar hjärtat, har det hetat. Men en ny rapport visar på enbart negativa effekter av alkoholkonsumtion på högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom.

Frida Dangardt.jpg

Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Länge har det funnits en föreställning om att alkohol i låga eller måttliga doser kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom.

Ny rapport om alkohol och hjärtat

Men allt fler studier med starkare metodik visar enbart på negativa effekter av alkoholkonsumtion på stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.

Det konstaterar författarna till rapporten Alkohol och blodtryck, som publicerades i mars 2023 med stöd av bland annat Riksförbundet HjärtLung.

Utvärdering av aktuell forskning

Rapporten bygger på en sammanställning och utvärdering av aktuell forskning och är den nionde i serien Alkoholen och samhället, där en välrenommerad internationell forskargrupp varje år fördjupar sig i en utvald aspekt av alkohol, samhälle och hälsa.

Blodtrycket är avgörande för livet. Det är tack vare blodtrycket som blodet cirkulerar i kroppen och förser våra kroppar med syre, näring och hormoner.

Det är också avgörande för att kroppen ska kunna avlägsna och bli kvitt slaggprodukter och gifter.

Men hos många, uppskattningsvis en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning, är trycket för högt.

Risker med högt blodtryck

När det sker ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursvikt. Högt blodtryck är den enskilt största riskfaktorn för dödsfall i världen.

Det är också en faktor som går att förebygga, påpekar Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, och en av rapportförfattarna.

– Högt blodtryck är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och död i världen i dag, och alkoholens bidrag till högt blodtryck är en av många förbisedd faktor. Om vi kan öka medvetenheten om detta samband hos både allmänhet och inom hälso- och sjukvården är mycket vunnet.

"Alkohol är bra för hjärtat"

Det har sagts från flera håll att viss konsumtion av alkohol har skyddande effekt mot hjärtsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Tron på att ”alkohol är bra för hjärtat” är vedertagen i många samhällen. Men det stämmer inte, konstaterar forskargruppen.

"Finns inga belägg"

– Det finns inga belägg för att alkoholkonsumtion på någon nivå sänker blodtrycket på lång sikt, eller skyddar mot högt blodtryck. Den som inte dricker alkohol ska inte börja göra det av hälsoskäl, säger Frida Dangardt.

Alkohol förstärker mekanismer som styvhet i artärer och ökad väggtjocklek i blodkärl, som leder till högt blodtryck.

Någon lägre gräns för när alkohol har positiv effekt på blodtrycket eller hjärt-kärlhälsan på andra sätt går inte att hitta, konstaterar forskarna.

Metodfel i äldre forskning

– Äldre studier som har visat en skyddande effekt av låga doser alkohol för hjärt-kärlsjukdom har många inbyggda metodfel, som nyare studier med bättre metodik kontrollerar för, säger Frida Dangardt.

När en patient får diagnosen högt blodtryck skriver läkaren i allmänhet ut läkemedel som behandling.

Det finns många effektiva läkemedel mot högt blodtryck och i allmänhet finns de tillgängliga till en låg kostnad.

Men enligt Världshälsoorganisationen känner bara drygt hälften av dem som har högt blodtryck ens till att de har det.

Åtgärder på befolkningsnivå

Därför är det viktigt med åtgärder som på befolkningsnivå minskar riskerna för att drabbas, konstaterar forskarna.

Dit hör råd kring drickande och åtgärder som gör tröskeln för att ta ett glas högre, exempelvis skatt på alkohol, menar forskarna

För individens skull är det viktigt att förstå hur alkoholkonsumtion påverkar möjligheten att få ner blodtrycket under gränsvärdet hos den som har högt blodtryck, både för den som tar medicin och den som inte har någon behandling.

Vit månad ger effekt

Att avstå från alkohol i så lite som en månad kan ge påtagliga minskningar i uppmätt värde på blodtrycket.

– Med medicin är det vanligt att man sänker blodtrycket med 5–10 mmHg, och att avstå alkohol ger en minst lika stor effekt, säger Frida Dangardt.

När det gäller personer som har högt blodtryck men dricker lite, mindre än det som brukar kallas två standardglas om dagen, finns det för få studier för att dra några slutsatser.

Det finns ännu mindre data om kvinnor.

Saknas data om kvinnor

– Stora, äldre befolkningsstudier saknar ofta data om kvinnor, och detta samband är inget man har prioriterat att forska om hos kvinnor specifikt, säger Frida Dangardt

De studier som finns vad det gäller blodtryck och alkohol har gjorts i länder (och i en tidsålder) där en alkoholkonsumtion på mer än två glas per dag är vanligare än att dricka mindre, berättar hon.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som dricker lite, och inte tillräckligt många kvinnor i de studierna för att man ska vara helt säker på hur det ser ut då, även om det nu börjar dyka upp mer och mer data som tyder på det. Tittar man på befolkningar i länder där en låg alkoholkonsumtion är vanligare ser man ett tydligare samband som visar att all alkoholkonsumtion ökar risken för högt blodtryck och även för andra hjärt-kärlsjukdomar.

Positivt att minska konsumtionen

För en del kan det vara svårt att dricka mindre. Men för alla som dricker alkohol är det positivt för hälsan att minska konsumtionen och inte dricka mer än ett glas majoriteten av dagarna.

– Här kan ju finnas bra stöd i form av blodtryckskontroll på vårdcentralen, som ofta har sjuksköterskor som är speciellt intresserade och ibland också utbildade kring inte bara blodtryckskontroll utan även i metoder för att motivera till minskat drickande, säger Frida Dangardt.

"Utveckla det förebyggande arbetet"

Det förebyggande arbetet kan också utvecklas mycket, konstaterar rapportförfattarna.

Det finns ökande belägg för att rutinmässig screening och kort rådgivning om alkohol i hälso- och sjukvården är förebyggande för högt blodtryck.

– Den typen av screening och samtal skulle det kunna finnas mer av i primärvården, och skulle då på sikt kunna spara mycket pengar och hälsa i befolkningen.

Text: Jenny Damberg

Om ”Alkohol och blodtryck”

Bakom rapporten Alkohol och blodtryck står arton akademiska och ideella organisationer, däribland Riksförbundet HjärtLung. Hela rapporten finns att ta del av på hjart-lung.se.

Det är högt blodtryck

  • Högt blodtryck är ett medicinskt tillstånd där man har ett förhöjt blodtryck. Begreppsmässigt innebär det antingen ett blodtryck som är högt i jämförelse med friska personer, eller en nivå som innebär en ökad risk för olika sjukdomar, till exempel stroke.
  • Tidigare definierades detta som ett blodtryck på 140/90. Nu för tiden är det vanligare att högt blodtryck definieras som ett blodtryck högre än 130/80, särskilt för personer med diabetes.
  • De som har lägre blodtryck och tar blodtrycksmedicin räknas också som att de har högt blodtryck.
  • En ny översikt från World Heart Federation konstaterar att alkohol har spelat en stor roll som orsak till att hjärt-kärlsjukdomar globalt har ökat med nästan det dubbla. Det inkluderar bland annat hjärtsjukdom orsakad av högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, förmaksflimmer och stroke.

Källa: Alkohol och blodtryck

Lilla blodtrycksskolan

Genom att mäta blodtrycket regelbundet kan du tidigt upptäckta ett stigande blodtryck och få behandling som minskar risken för andra sjukdomar.

Genom att mäta blodtrycket regelbundet kan du tidigt upptäckta ett stigande blodtryck och få behandling som minskar risken för andra sjukdomar.