Därför ska du hålla kolla på ditt blodtryck

Ett för högt blodtryck märks oftast inte alls men kan leda till dödliga sjukdomar. Att mäta sitt blodtryck och se till att hålla det på en normalnivå är därför bokstavligen livsviktigt.

Ansikte på en man med glasögon.

– Som hjärtläkare strävar jag efter att uppnå fyra övergripande mål. Det är att kunna bidra till människors ökade livskvalitet, minska tiden människor ska behöva ligga på sjukhus, minska sjukligheten allmänt i vårt samhälle och minska risken att någon ska behöva dö för tidigt. Alla mål kan uppnås genom att vi tar blodtrycket på allvar och ser till att det inte blir för högt, säger Peter Vasko, kardiolog och registerhållare för kvalitetsregistret Rikssvikt.

Högt blodtryck påverkar inte alltid allmäntillståndet

Att ha ett högt blodtryck är vanligt. Så stor andel som en fjärdedel av den svenska befolkningen har ett högt blodtryck och risken för det ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas 50 procent ha ett högt blodtryck. 

Det lömska med ett högt blodtryck är att det inte påverkar allmäntillståndet. De flesta som har det märker inte av det alls. Det är med andra ord inte blodtrycket i sig som är obehagligt.

Det är riskerna som det för med sig som utgör ett hot. Ett högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Att blodet pumpas ut i kroppen är en förutsättning för att alla delar och organ ska förses med syre, näring, hormoner och signalsubstanser. Och blodet ska transporteras i en jämn och lagom takt. Om blodet pumpas ut med ett för kraftigt tryck blir effekten den samma som vid en tryckvåg på en flod.

– Vid högt blodtryck kommer blodet i för hög fart och nöter på kärlen i kurvorna. Den så viktiga insidan på kärlväggen slits då sönder, säger Peter Vasko.

Hjärtat måste jobba hårdare

I de trasiga kärlen bildas lätt en ansamling av så kallad plack och om placken inflammeras och spricker svarar blodet med att levra sig och en blodpropp bildas.

När blodtrycket är för högt behöver även hjärtat jobba hårdare eftersom de små kärlen inuti och till och från hjärtat försämras på samma sätt som i kroppens övriga kärl. Hjärtmuskeln blir då förtjockad och stel och får svårt att slappna av.

Sammantaget påverkas hela kroppens system vid högt blodtryck eftersom alla funktioner försöker anpassa sig efter det, ungefär som att det försvarar sig.

Livsstilsfaktorer bakomliggande orsak

Högt blodtryck är en välfärdssjukdom. Övervikt, stress, fel matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för lite fysisk aktivitet är exempel på bakomliggande faktorer. Och så är sömnen betydelsefull.

Flera studier visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck och sömnapné, det vill säga att man har andningsuppehåll när man sover vilket ofta kännetecknas av kraftiga snarkningar.

– Om man känner sig trött på dagen och av andra fått höra att man snarkar är det extra viktigt att kontrollera sitt blodtryck eftersom en dålig sömnkvalitet kan orsaka ett högt blodtryck. Rent allmänt så börjar en bra hälsa med en god natts sömn. Och för att sova gott är det bästa du kan göra att träna så allt hänger ihop, säger Peter Vasko.

"Hög tid att vi tar kontroll över vårt blodtryck"

Eftersom blodtrycket är så väsentligt för så många funktioner i vår kropp mäts det ofta när vi är i kontakt med vården. Det görs mer eller mindre rutinmässigt oavsett den primära anledningen till att vi uppsöker vården. Men det är inte alltid som mätresultaten följs upp. Och tyvärr konstateras högt blodtrycket ofta för sent, när en person kommer in akut för att redan ha utvecklat någon av dess följdsjukdomar.

– Det är därför hög tid att vi på riktigt tar kontroll över vårt blodtryck. Att vi alla tar ansvar och ser till att mäta blodtrycket med jämna mellanrum, säger Peter Vasko.

Relativt enkelt att få ned ett högt blodtryck

Peter Vasko råder alla att då och då kolla sitt blodtryck och för de som vid något eller några tillfällen fått höra att deras tryck är högre än normalt att ha en egen blodtrycksmätare hemma och föra dagbok om tryckets värden eller köpa en sådan blodtrycksmanschett som går att koppla till sin smartphone.

För känner man till att man har ett högt blodtryck går det relativt enkelt att få ner det på en normal nivå.

– Behandling med så kallad RAS-blockad är effektiv, beprövad och billig. Den har också visat sig förbättra erektionsförmågan så medicinen är bra för både kropp, knopp och snopp, skulle man kunna säga.

Utöver läkemedel har livsstilsförändringar stor inverkan på blodtrycket som att röra på sig, stressa mindre, minska alkoholkonsumtionen, äta hälsosamt och vara rökfri. Ofta rekommenderas de med högt blodtryck att kombinera medicinering med ändrade levnadsvanor.

Så mäts blodtrycket:

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Det är viktigast att hålla koll på att det övre trycket inte är för högt.

Där går gränsen för högt blodtryck:

Inom svensk hälso- och sjukvård går gränsen för vad som anses vara ett för högt blodtryck vid 140/90 mm Hg.

Den som har ett blodtryck som överstiger det har alltså ett för högt blodtryck som bör behandlas. Bäst ur hälsosynpunkt är dock att ha ett lägre tryck.

Enligt hjärtläkaren Peter Vasko ska man sträva efter att ha ett blodtryck under 130/80 mm Hg och helt perfekt om det är 120/70.

Det ska du göra om du har ett högt blodtryck:

  • Köp en blodtrycksmätare så att du på egen hand hemma kan mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum.
  • Ta kontakt med vården och diskutera med en läkare vilken behandling som kan vara lämplig för dig.
  • Utöver medicinsk behandling, fråga din vårdkontakt om du kan ändra något i din livsstil som påverkar ditt blodtryck. Det kan handla om att sluta röka, röra på sig mer, minska stress, äta hälsosammare, förbättra din sömn eller dricka mindre alkohol.
  • Var aktiv som patient och ta ditt blodtryck på allvar. Att du är delaktig i din behandling och vet hur dina läkemedel verkar och varför du ska ta dem ökar dina chanser att nå ett bra resultat och därmed må bättre. Fråga alltid din läkare när du undrar något kring ditt blodtryck.
  • Dela gärna ditt blodtryck med anhöriga och vänner. Skicka ett sms när du är nöjd med ditt blodtryck. 120/70 – toppen!

Läs mer om högt blodtryck

Det är viktigt att hålla koll på sitt blodtryck eftersom ett för högt blodtryck ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Det är viktigt att hålla koll på sitt blodtryck eftersom ett för högt blodtryck ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar.