Tryggt givande genom öppenhet och transparens

En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet och är en transparent organisation. Vårt insamlingsarbete kontrolleras av Giva Sverige och Svensk insamlingskontroll.

 

GIVA Sverige - Tryggt givande

Vi är medlemmar i branschorganisationen GIVA Sverige  som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Riksförbundet HjärtLung följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns.

Genom GIVA Sverige är Riksförbundet HjärtLung med i Tryggt givande, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller Givas kriterier.  Tryggt givande betyder att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt.  Och sist men inte minst, utvärderar sin verksamhet för att få veta om det blir den nytta som är tänkt.

Svensk Insamlingskontroll - Vårt 90-konto

Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige.

Enligt Svensk Insamlingskontroll får kostnaderna för insamling och administration inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2022 uppgår detta nyckeltal till 24 procent för Riksförbundet HjärtLung. I och med det kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel används till uppgivet ändamål och att det sker en granskning av hur stor del som används till insamlings- och administrationskostnader. 

Hur vet du att din gåva göra nytta?

I vår Effektrapport du kan läsa om vilken nytta och effekt din gåva gör. Rapporten visar vilken vilken nytta och hur effektiva vi är som organisationen på att sätta din gåva i arbete på bästa sätt, ett viktigt komplement till våra nyckeltal hos Svensk insamlingskontroll. Effektrapporten är därför en bra metod för att du ska känna dig trygg i att din insats som givare gör nytta.

Transparens och öppenhet

Uppförandekod och Insamlingspolicy

Riksförbundet HjärtLungs policyer och riktlinjer fastställs av förbundsstyrelsen och är styrande för vår verksamhet i hela riksförbundet. Här finner du vår uppförandekod och insamlingspolicy

Arvoden och löner

Vi är transparenta och redovisar i årsrapporten styrelsens årsarvode och högste tjänsteman, generalsekreteraren, årslön. Riksförbundet HjärtLung har avtal med förhandlingsparterna Fremia – Unionen, ideella organisationer.

Stadgar

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. Tillsammans arbetar vi med påverkansarbete, hjärt-lungräddning, livsstil och för gemenskap. Det arbetet sker på olika sätt i olika delar av vår patientorganisation, utifrån ändamålet i våra stadgar.

Vår värdegrund

Förbundets värdegrund är allas lika värde.

Vi stödjer oss på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Att skilja mellan intressepolitik och partipolitik i opinionsarbetet är nödvändigt för vår trovärdighet. Det ger oss frihet att med oberoende, tillit och förtroende driva de intressepolitiska frågor som förbundet prioriterar. Det är personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och deras erfarenheter och behov, som styr och vägleder våra arbetsområden och insatser.