Viktigt komma igång efter en hjärtoperation

Efter en hjärtoperation känner de flesta sig väldigt trötta, men det är viktigt att få igång kroppen så fort som möjligt. Fysioterapeuten och övrig vårdpersonal hjälper dig med att komma upp och sitta så snart som möjligt och utöver det får du instruktioner och stöd av fysioterapeuten om hur du ska göra andningsövningar.

Inom hjärtsjukvården är det väl känt att personer som genomgår öppen hjärtkirurgi ofta får nedsatt lungfunktion.

Det kirurgiska ingreppet i sig och sövningen kan innebära påfrestning på lungorna. Smärta i bröstkorgen och den låga fysiska aktivitetsnivån den första tiden efter operationen är andra faktorer som påverkar lungfunktionen negativt.

Lungfunktionen sjunker med cirka 50 procent

Forskning har visat att lungfunktionen den första tiden efter hjärtoperationen sjunker med cirka 50 procent. Detta kan i sin tur leda till nedsatt syresättning, risk för lunginflammation, förlängda vårdtiden och lidande för patienten. I värsta fall kan dålig syretillförsel leda till att flera organ i kroppen tar skada och slutar fungera, så kallad multiorgansvikt.

På svenska sjukhus arbetar fysioterapeuter aktivt med att förebygga den här typen av komplikationer.

Viktigt att komma upp, sitta och gå - andningsteknik

De viktigaste metoderna är att hjälpa patienterna att komma upp och sitta och att gå, men också att instruera olika andningsövningar för patienterna. Detta är idag väl etablerat inom den svenska sjukvården.

  • En av de vanligaste andningsövningarna som görs efter en hjärtoperation är att ta djupa andetag följt av att blåsa ut mot ett motstånd. Motståndet kan appliceras på flera olika sätt, varav de vanligaste i Sverige är en plast-pipa eller en plastmask.
  • Tekniken som används innebär att man först tar ett djupt andetag, följt av att man håller andan en kort stund för att sedan blåsa ut mot ett lätt motstånd i sitt hjälpmedel.

Genomförs detta regelbundet de första dagarna efter operation minskar lungfunktionsnedsättningen.

Antalet andningsövningar påverkar syresättningen i blodet

År 2013 kunde fysioterapeut Charlotte Urell påvisa, i sitt avhandlingsarbete, att antalet andningsövningar med plast-pipan, varje vaken timme, hade betydelse för syresättningen i blodet.

  • Om 30 blås genomfördes, varje vaken timme, de första dygnen efter hjärtoperationer så ökade syresättningsnivån i blodet, i jämförelse med om patienten blåste 10 blås.
  • Idag arbetar fysioterapeuter nationellt och internationellt med den högre frekvensen vad gäller denna typ av andningsövningar.

Det var i akutskedet, de första dagarna efter operationen, som andningsövningarna hade effekt. Hos de patienter som fortsatte göra övningarna i två månader sågs ingen ytterligare förbättring.

Däremot kan det vara av intresse att identifiera patienter med svag andningsmuskulatur inför en operation, menar Charlotte Urell.

– Vissa patienter skulle eventuellt kunna ha nytta av att träna andningsmuskelstyrkan innan de genomgår en hjärtoperation för att kunna genomföra andningsövningar på ett adekvat sätt och med hög frekvens.

Avdelningspersonalen mycket viktig

För att andningsövningarna ska bli genomförda och inte minst för hjälp till att komma upp och sitta, stå och gå är all personal på avdelningen mycket viktig.

Personer med högt BMI och patienter som har mycket smärta löpte särskilt hög risk att få allvarliga problem med lungfunktionen. Att vara extra uppmärksam på överviktiga patienter och se till att alla får optimal smärtlindring är därför angeläget efter en operation.

Tidig mobilisering mycket viktigt efter hjärtoperation

– Tidig mobilisering, det vill säga att komma upp ur sängen och röra på sig, är mycket viktigt efter en hjärtoperation med stor sannolikhet det viktigaste för snabb återgång, men som komplement ska andningsövningar genomföras de första dygnen efter operationen.

Det behövs fortsatt forskning kring hur vi kan hjälpa patienter i rehabiliteringen när de kommit hem, särskilt de som tillhör riskgrupperna, exempelvis rökare, lungsjuka, multisjuka eller de som har högt BMI.

Idag fortsätter vi att studera vilken aktivitetsnivå individer som genomgått hjärtkirurgi har för att få en uppfattning kring om de återgår till tidigare aktivitetsnivå eller ej.

Erbjuds centerbaserad hjärtrehabilitering - få deltar

De individer som genomgår öppen hjärtkirurgi erbjuds och rekommenderas i de flesta fall att deltaga i centerbaserad hjärtrehabilitering runt om i Sverige. Generellt vet vi dock att endast ett fåtal väljer att deltaga i träningen.

Här behöver ytterligare forskning bedrivas för att finna former för att locka till fysisk aktivitet och träning för att återhämta sig men också i syfte att minska risken för återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom.

Text: Charlotte Urell/Ulrika Juto

Fakta/Rehabilitering

  • På vårdavdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter tillsammans med din rehabilitering.
  • Första dagen får du sitta på sängkanten och stå upp vid sängen. De följande dagarna kommer du gradvis att öka den fysiska ansträngningen alltid med siktet inställt på att ligga så lite som möjligt i sängen. Personalen hjälper dig att utföra rörlighetsprogram för bröstkorgen och instruera dig i andningsövningar som du innan operationen fått träna på tillsammans med fysioterapeuten. Aktivitet är viktigt för återhämtningen och för att förebygga komplikationer, men återhämtningstiden kan variera för var och en.
  • För att kunna dra djupa andetag och för att kunna vara aktiv behöver du vara smärtfri. Detta åstadkoms genom en kombination av läkemedel.
  • Smärta är en subjektiv upplevelse. För att personalen ska kunna skatta din smärta på ett objektivt sätt används en bedömningsskala där du själv anger hur stark smärtan är.
  • Många tycker att det är svårt att bedöma hur ont man kan tillåta sig att ha. Känn efter om du kan ta djupa andetag, eller om smärtan hindrar dig. Det kan vara ett bra mått på om du behöver mer smärtlindrande medel.

Källa: Karolinska.se

Läs mer om hjärtinfarkt

Akut hjärtinfarkt orsakas oftast av en blodpropp i hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och därmed syretillförseln förhindras.

Akut hjärtinfarkt orsakas oftast av en blodpropp i hjärtats kranskärl, vilket gör att blod- och därmed syretillförseln förhindras.