Stress bakom takotsubo - brustet hjärta

Brustet hjärta är en akut hjärtreaktion som förbryllar läkarna. Symtomen liknar hjärtinfarkt och drabbar främst kvinnor.
I sin avhandling vid Göteborgs universitet försöker Sara Wallström komma sjukdomen på spåren.

På fackspråk kallas brustet hjärta takotsubo kardiomyopati. Patienterna kommer in med liknande symtom som vid hjärtinfarkt. Men i motsats till hjärtinfarkt, visar kranskärlsröntgen inte på några kärlförändringar.

Vänstra kammaren ballongliknande form

Kranskärlsröntgen visar istället att vänstra kammaren antagit en ballongliknande form med ett smalt skaft. Hjärtat pumpar inte normalt och sammandragningarna är ojämna och ineffektiva.

Sjukdomen drabbar främst kvinnor. 90 procent av patienterna med brustet hjärta är kvinnor; majoriteten efter klimakteriet.

I sin avhandling på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, specialstuderar nu Sara Wallström den märkliga sjukdomen.

– I den medicinska litteraturen saknas det fortfarande kunskaper om orsakerna till takotsubo kardiomyopati, både i det akuta tillståndet och efterförloppet.

– Jag vill nu försöka kartlägga hur patienterna upplever sin sjukdom och också ge ett genusteoretiskt perspektiv.

Samband mellan svår psykologisk stress och brustet hjärta

Hittills har forskningen konstaterat att det finns ett samband mellan svår psykologisk stress och brustet hjärta. Det finns också hypoteser om att de mottagarceller, receptorer, som stresshormonerna sätter sig på är koncentrerade just till spetsen av vänstra kammaren.
Fakta är också att kvinnor drabbas mer än män. Och kvinnor efter klimakteriet är särskilt utsatta.

– I dag koncentrerar man sig mest på den biologiska kroppen vid insjuknandet, men jag vill också se forskning som rör den psykosociala miljön för patienterna, säger Sara Wallström. Hur ser livet ut för patienterna med brustet hjärta, när de insjuknar och efter? Kanske måste man titta lite extra på kvinnors livssituation.

– Livet är ju komplext och det finns ett samspel både mellan när vi blir sjuka och vad som händer oss efter att vi drabbats av sjukdom, säger Sara Wallström.
För ett par decennium sedan kunde man inte skilja på hjärtinfarkt och brustet hjärta.

Syndromet brustet hjärta upptäcktes först under 1990-talet i Japan.

Kranskärlsröntgen görs rutinmässigt

Men i takt med den medicintekniska utvecklingen, framförallt med möjligheterna att göra kranskärlsröntgen, förändrades kunskaperna om de båda sjukdomarna. Kranskärlsröntgen utvecklades under 2000-talet och idag görs rutinmässig kranskärlsröntgen på de flesta med symtom på hjärtinfarkt.

Det går därför nu att också diagnostisera takotsubo kardiomyopati. Efter diagnos behandlas brustet hjärta med läkemedel. Patienterna brukar skrivas ut efter några dagar.

Vanligtvis har hjärtat återfått sin normala form inom tre till åtta veckor efter hjärtreaktionen.

Sara Wallström befinner sig ungefär i mitten av sin avhandling, som består av fyra delar. Om drygt två och ett halvt år beräknar hon att vara klar med sitt arbete. 

Studie med finansiering från Riksförbundet HjärtLung

I studien, som bland annat finansieras med hjälp av pengar från Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond, specialstuderas nu en grupp på 50 patienter med brustet hjärta och 100 med hjärtinfarkt. Alla har genomgått kranskärlsröntgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Patienterna rekryteras efter skriftlig och muntlig information och skriftligt samtycke. Kvantitativa data om symtom kommer att föras in i en databas och bearbetas statistiskt.

–Det är viktigt att vi får de här kunskaperna, poängterar Sara Wallström. Det handlar om kunskaperna om symtom, om patienterna och på sikt om hur sjukvårdspersonalen på bästa sätt ska kunna behandla takotsubo kardiomyopati.

Takotsubo - Brustet hjärta

  • På engelska kallas brustet hjärta för broken heart syndrom. I Japan, där sjukdomen upptäcktes, kallas sjukdomen för takotsubo kardiomyopati. Takotsubo är namnet på ett kärl med lång hals som används för att fånga bläckfiskar i. Sjukdomen är idag outforskad. Man vet inte hur den ska förebyggas, men eftersom takotsubo hör ihop med stress bör man se upp med riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning, övervikt och fysisk inaktivitet.
  • En till två procent av alla med symtom på hjärtinfarkt beräknas ha takotsubo.
  • Brustet hjärta är kopplat till akut sorg, trauma och stress.
  • Den medicinska behandlingen är densamma som vid hjärtsvikt och hjärtinfarkt, tills diagnosen är klar. Behandlingen består av betablockerare, blodtrycksmediciner, läkemedel som hämmar blodets koagulering och vätskedrivande läkemedel.
  • En av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna av sjukdomen är ansamling av vätska i lungorna till följd av nedsatt funktion av hjärtats vänstra kammare.