Forskning

Det finns ett antal studier om personcentrerad vård. De visar att personcentrerad vård kan förbättra vårdkvalitet, korta vårdtiden och ge patienten en högre tilltro till sin egen förmåga. Ett flertal studier har gjorts av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet.

Det lönar sig att lyssna

Den tid som tas för att lyssna och komma överens om en hälsoplan betalar sig mångfalt i form av kortare vårdtid. Det visar forskning gjord av GPCC.

2,7 gånger större chans att förbättras

Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt, har nästan 2,7 gånger större chans att förbättras om de får vård utifrån ett personcentrerat synsätt, jämfört med traditionell vård.

(Fors et al.2015)

30 procent kortare tid på sjukhus

Vid personcentrerad vård förkortades tiden på sjukhus med 30 procent för personer med försämrad kronisk hjärtsvikt.

(Ekman et al 2012; Hansson et al, 2015)

Högre tillit till sin egen förmåga

En grupp patienter som fick personcentrerad vård utvecklade en större tillit till sin egen förmåga. De kände sig dessutom säkrare i relation till vården.

(Fors et al.2015) (Dudas et al. 2013)

Bättre hälsa

I en sammanställning av 19 randomiserade kontrollerade studier fann Coulter och medarbetare att personcentrerad vårdplanering bidrog till att  patienterna fick:

  • högre tilltro till sin egen förmåga
  • bättre psykisk hälsa
  • bättre fysisk hälsa

Källa: SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 260/2017

Beslutsstöd ökar kunskap

Stacey och medarbetare gjorde en översikt av 115 randomiserade studier varav 26 studier innefattar patienter med långvariga sjukdomar och tillstånd.

Syftet med översikten var att utvärdera effekterna av beslutsstöd till personer eller patienter som står inför att fatta beslut om hälso- och sjukvårdsåtgärder.

”Översikten rapporterar att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att beslutsstöd ökar patientens kunskap och upplevelse av att vara informerad och klar över sina egna värderingar.”, skriver SBU.

Källa: SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapport 260/2017

 

Lägre sannolikhet att hamna i slutenvård

En nyligen publicerad studie visar att personer med högre kontinuitet i öppenvården hade lägre kostnader för vård och läkemedel. Dessutom var sannolikheten lägre för att de skulle hamna i slutenvård eller på akutmottagning. Studien studerade personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, i Stockholms läns landsting och mätte kontinuiteten till en mottagning.

(Sveréus m.fl. 2017)