Personcentrerad vård

Så här definierar Riksförbundet HjärtLung personcentrerad vård, det vill säga hur vi ser på det grundläggande mötet mellan individ och hälso- och sjukvård.

Personcentrerad vård innebär att se personen i patienten – att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling.

Vård, behandling och rehabilitering sker i samråd mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, där patienten är expert på sin egen situation och hälso- och sjukvården på medicin, rehabilitering och vård.

Genom att aktivt lyssna på patientens berättelse kan möjligheter och behov identifieras, vilka ligger till grund för den gemensamma planering av hälso- och sjukvård och som dokumenteras i en personlig hälsoplan. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap – ett partnerskap grundat i patientberättelsen, formulerat i hälsoplanen.

Patientberättelse - behov och resurser

I ett personcentrerat samtal identifieras patientens resurser, möjligheter och behov genom att aktivt och lyhört lyssna på patientens berättelse. En individs resurser innebär mänskliga och mellanmänskliga tillgångar som till exempel glädje, motivation, vilja eller socialt nätverk. En särskilt viktig resurs är närstående som kan lyssna, stötta och bidra med information och som med fördel kan involveras i partnerskapet.

Partnerskap - respekt för varandras kunskap

En central del i personcentrerad vård är partnerskapet. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan patientens kunskap om hur det är att leva med tillståndet, å andra sidan hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om tillståndet på en generell nivå. Patienten har möjlighet att, efter förmåga och vilja, vara fullt insatt i och medverka i sin egen behandling. Det personcentrerade mötet skapar förutsättningar och ligger till grund för individens egenvård.

Personlig hälsoplan - ett levande dokument

En personlig hälsoplan innehåller patientens mål och uppföljning av dessa. Motivation och vilja ligger till grund för patientens olika mål; det kan vara att kunna gå en viss sträcka efter en operation för att kunna rasta sin hund, eller att leka med barnbarnen.

Den personliga hälsoplanen formuleras av patient och profession tillsammans, och dokumenteras i patientens journal.

En sammanhållen dokumentation ska ge en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering, och patienten ska slippa upprepa sin berättelse gång på gång. Hälsoplanen är ett levande dokument som uppdateras regelbundet och följer patienten genom vårdkedjan.