Vanliga frågor

Varför driver Riksförbundet HjärtLung frågan om personcentrerad vård?

Vi vill visa vägen mot en vård som är effektivare för samhället och bra för våra medlemmar. Vårt mål är att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi ser att personcentrerad vård är en del av vägen dit.

Läs mer om Sedd i vården

Varför behövs personcentrerad vård?

Personcentrerad vård ger fördelar både för patienten och för vården: Ökad tilltro till den egna förmågan, bättre hälsa för patienten, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar för samhället.

Patienter med kroniska sjukdomar står för 80 procent av vårdkostnaderna. Om de genom personcentrerad vård ges bättre förutsättningar för egenvård kan det innebära stora kostnadsbesparingar för samhället.

Vad är personcentrerad vård?

Personcentrerad vård är ett strukturerat sätt att arbeta så att vården i mötet med patienten ser människan bakom diagnosen och tar tillvara hennes eller hans erfarenheter, upplevelse och kompetens. Det ger rätt vård till rätt person, tryggare patienter, förbättrade förutsättningar för egenvård och kortare vårdtider.

Personcentrerad vård

Finns det vetenskapligt stöd för personcentrerad vård?

Ja, det har gjorts ett stort antal studier kring personcentrerad vård och angränsande områden. År 2017 publicerade SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) en sammanställning av flera studier. Dessutom har ett antal studier gjorts av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs Universitet.

Forskning om personcentrerad vård

Hur känner jag igen personcentrerad vård?

För Riksförbundet HjärtLung kännetecknas personcentrerad vård av:

– vården planeras tillsammans med dig utifrån din patientberättelse och övriga undersökningar.

– du har en fast vårdkontakt som tillgodoser ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Du är en självklar del av teamet där din kunskap om hur det är att leva med din sjukdom tas tillvara.
– du har en hälsoplan som innehåller dina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa. Du har tillgång till din journal och hälsoplan.

– du som patient har tillräckligt mycket information om din sjukdom för att kunna bedriva egenvård, det vill säga åtgärder du själv kan vidta för att ha uppsikt över samt förbättra ditt tillstånd.