Vård - var god välj!

Med vårdvalet har besöken i primärvården blivit fler. Men ersättningssystemens utformning har i många fall lett till att det blivit mindre tid för äldre med långvariga sjukdomar. Ny forskning visar också att det är svårt att kunna jämföra kvalitén mellan olika vårdcentraler.

Vård - var god välj!Med vårdvalet har besöken i primärvården blivit fler. Men varken resurserna eller personalen har ökat.

Istället har det blivit mer korta besök av unga patienter och mindre tid för äldre med långvariga sjukdomar.

Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin vill ha en annan ersättningsmodell där kontinuitet värderas högre än antalet besök.

– Antalet unga patienter med enklare åkommor tränger undan äldre multisjuka patienter. Som en konsekvens av vårdvalet får äldre inte den tid de behöver, menar hon.

Tillgänglighet och antal besök prioriteras

Idag är det upp till varje landsting att utforma hur vårdcentralerna ersätts för sina patientbesök. I de flesta fall har det inneburit att tillgänglighet och antalet besök värderas före det långsiktiga och förebyggande arbetet.

– Vårdvalsmodellen bygger på valfrihet och tillgänglighet, men det har kanske blivit lite för lätt att snabbt få tid, säger Cecilia Björkelund.

Det grundläggande problemet är, menar hon att primärvårdens del av sjukvårdsbudgeten fortfarande bara är 20 procent, trots att antalet besök stigit brant de senaste åren. Istället har ökade resurser gått till slutenvården.

"Ändra prioriteringen i ersättningen"

Men Cecilia Björkelund vill inte att kollegorna på sjukhusen ska få det sämre, däremot att prioriteringen för ersättning i primärvården ändras, så att äldre patienter med kroniska sjukdomar får mer tid.

De knappa tio minuter som gäller idag räcker inte för att på allvar sätta sig in i den äldre patientens problematik eller analysera långa potentiellt farliga läkemedelslistor.

– Ett besök i primärvården handlar inte bara om att konstatera att en patient har KOL och skriva ut medicin, utan om att samtala med patienten om hur hon lever med sin sjukdom, för att förhindra att hon blir sämre. Det innebär att motivera varför hon ska ta sina mediciner, hur hon ska leva, varför hon ska lägga om kosten.

Regelbundna återbesök, vårdteam och samverkan

Vård - var god välj!Det är samtal som tar tid och där ett ömsesidigt förtroende är viktigt, för att patienten ska motiveras att ändra sitt liv.

Den bästa vårdmodellen för äldre patienter med många sjukdomar innebär regelbundna återbesök, vårdteam och samverkan mellan olika vårdnivåer och framförallt kontinuitet.

Forskning visar att kontinuitet gör patienterna mer nöjda, samtidigt som vårdens kvalitet ökar.

– Får den äldre sjuke tillräckligt med tid hos teamet i primärvården slipper patienten ta sig till akuten eller läggas in på sjukhus, eftersom problemen oftast upptäcks i tid. Det gör att metoden också är kostnadseffektiv, säger Cecilia Björkelund.

När hon framförde sina synpunkter på ett symposium var socialminister Göran Hägglund med. Han höll med henne om att vårdvalssystemet inte fungerar perfekt ännu, att ersättningssystemen gynnar många besök framför dem som behöver vården bäst.

– Vi har fått ett nytt system, med konkurrensutsatt vård. Det är ett bra system, som jag inte tycker att vi ska skrota, men vi måste gemensamt utveckla modellen och inte bara ha hög tillgänglighet som grund för ersättning, utan belöna god kontinuitet och tid till de patienter som verkligen behöver det, menar Cecilia Björkelund.

Text: Pia Vingros
Foto: Magnus Östnäs