3D-teknik ska hjälpa KOL-patienter

Ny teknik i form av 3D-visualisering ska göra informationen och utbildningen bättre till KOL-patienter. Tekniken prövas just nu i ett forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder.

Med den nya 3D-tekniken kan man göra en resa ned i de små lungblåsorna, alveolerna, och se hur de påverkas. Magnus Pahlén Trogen
Med den nya 3D-tekniken kan man göra en resa ned i de små lungblåsorna, alveolerna, och se hur de påverkas.

Med den nya 3D-tekniken kan patienterna via dator eller läsplatta göra en visuell resa ner genom luftrören ned i de små lungblåsorna för att faktiskt kunna "se" hur de påverkas vid till exempel lungemfysem.

Tekniken används nu under patientutbildningen vid Karolinska universitetssjukhuset i ett forskningsprojekt där syftet är att utveckla och utvärdera en pedagogisk modell med interaktiv 3D-teknik.

– Du behöver kunskap för att kunna hantera och leva med din sjukdom. Med 3D-tekniken kan du verkligen förstå funktionen hos luftrörens olika delar och hur andningsrörelsen sker, säger Pernilla Sönnerfors, specialistsjukgymnast vid Karolinska.

Studien, som leds av Gun Fager specialistsjukgymnast och Med.dr. vid Karolinska universitetssjukhuset, förväntas leda till att bidra till förbättrad hälsa hos patienter med KOL. Den nya 3D-tekniken gör det enklare att individanpassa inlärningen vilket forskarna hoppas gör det både lättare att lära sig och ökar motivationen för inlärning.

En utgångspunkt är pedagogisk forskning som visar att individer behöver uppleva att det är stimulerande och värdefullt för att de ska känna sig motiverade vid inlärning. I ett effektivt lärande är verktyg som repetition, eget sökande av information, stimulans och känslomässig påverkan viktiga faktorer, skriver forskarna.

Den övergripande frågeställningen som forskarna vill ha svar på är om 3D-tekniken kan ge ökad kunskap om kroppens anatomi, fysiologi, vad som sker i kroppen vid KOL och effekterna av medicin och icke-farmakologisk behandling, jämfört med vanlig patientutbildning.

Förhoppningen är att projektet kommer att innebära att patienterna ökar sin följsamhet till både icke-farmakologiska och farmakologiska behandlingar och föreslagna livsstilsförändringar vilket i sin tur förväntas öka den hälsorelaterade livskvaliteten.

– Det här är en grupp av patienter som behöver lyftas i sjukvården. Många av de lider av oro och nedstämdhet, säger Anna-Karin Nordlin, sjukgymnast på Karolinska.

I dag finns klar evidens för att patienter med KOL har vinster av rehabilitering genom minskad andfåddhet och trötthet, förbättrad fysisk kapacitet, livskvalitet och bättre kontakt med sjukvården.

Med den nya tekniken kommer också närstående ha större möjlighet att ta till sig informationen, hoppas forskarna.

Fakta: Interaktiv 3D-visualiseringsteknik i patientutbildningen

Studien innefattar fyra grupper där två får sedvanlig patientutbildning, 10 veckors KOL-program med utbildning från interprofessionellt KOL-team med sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, dietist och läkare.

Grupperna randomiseras till interventionsgrupp med 3D-utbildning, eller kontrollgrupp med 2D, power-point och liknande. 3D-gruppen får utbildning med interaktiv 3D-teknik. 3D-gruppen får också det vanliga informationsmaterialet. Efter sex månader sker ett uppföljande besök där patienterna besvarar frågor om kunskap och följsamhet till medicin och fysisk aktivitet.

Text: Magnus Östnäs
Foto: Magnus Pahlén Trogen