Nu undersöks hur människor med KOL har påverkats av covid-19

Hur påverkas personer med lungsjukdomen KOL av covid-19? Det undersöks just nu med hjälp av data från Luftvägsregistret, det nationella kvalitetsregister som följer insatserna för patienter med astma och KOL. Forskningen stöds av Riksförbundet HjärtLung.

Caroline Stridsman

Caroline Stridsman är docent vid Umeå universitet och sjuksköterska på Lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus samt registerhållare för Luftvägsregistret. Hon är drivande i det aktuella forskningsprojektet.

Hitta faktorer som kan förutsäga allvarlig covid-19

- Syftet är att identifiera faktorer hos personer som har astma eller KOL som kan förutsäga ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, säger Caroline Stridsman. Kvalitetsregisterdata för luftvägssjukdom i kombination med nationella registerdata innebär att vi snabbt får tillgång till material som kan studeras.

I första skede kommer forskarna att undersöka hur det sett ut under första vågen av pandemin.

Man tittar på hur många personer med astma och KOL som blivit så svårt sjuka att de fått sjukhusvård på vårdavdelning eller på intensivavdelning. Påverkan av sjukdomsspecifika faktorer och andra relaterade faktorer undersöks vad gäller likheter och olikheter i relation till inneliggande vård och död.

Bland annat tittar man på aktuell lungfunktion och symtombörda som energinivå, trötthet och andfåddhet.

Även faktorer som BMI, ålder och kön analyseras i relation till hur patienterna har drabbats av covid-19.

Covid-19 tycks slå hårdare mot personer med KOL

Resultaten är ännu preliminära men antyder att covid-19 har slagit hårdare mot personer som har KOL än mot dem som har astma. Hög ålder och annan sjuklighet ökar också risken att bli svårt sjuk i covid-19.

Antalet digitala besök har ökat under pandemin samtidigt som de fysiska patientbesöken har blivit färre. Som kliniskt verksam sjuksköterska har Caroline Stridsman haft många samtal med patienter angående covid-19.

- Jag får många samtal. Självklart finns mycket oro för covid-19 hos personer som har kroniska sjukdomar. Man undrar hur länge pandemin ska pågå och hur man ska leva. Många uttrycker att de känner sig ensamma och isolerade.

Minskat antal försämringsperioder under pandemin

Isoleringen verkar dock ha haft effekt på insjuknandet i andra infektioner. Enligt andra studier som är publicerade har antalet försämringsperioder så kallade exacerbationer gått ner bland personer med KOL och färre har behövt vårdbesök för det. 

Caroline Stridsman menar att pandemin visar på vikten av vi har och använder nationella kvalitetsregister i vården. Det gör att befintlig data snabbt kan analyseras för att öka kunskapen om en ny sjukdom som covid-19. Man kan studera vilka behov patienterna har både under och efter en genomgången infektion.

Kommer ta lång tid att utvärdera

- Vi i vården behöver veta vilka råd vi kan ge våra patienter. Just nu är vi mitt i pandemin. Vi behöver också ta reda på vilka behov våra patienter kommer att ha vad gäller rehabilitering och stöd på längre sikt efter att ha genomgått svår covid-19-infektion. Hur påverkas lungfunktionen, finns det läkemedel och behandlingsstrategier som har positiv effekt på sjukdomsförloppet i ett längre perspektiv? Det kommer att ta många år att utvärdera alla data.

Text: Ulrika Juto

Fakta: Luftvägsregistret

  • Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer, både inom primär- och specialiserad öppenvård, att följa sina insatser för patienter med astma och KOL.
  • Syftet med registret är bland annat att kunna utvärdera att alla som lever med KOL eller astma får lika vård oavsett var man bor i Sverige. Uppgifter samlas in om patienternas hälsa och behandling. Det gör det möjligt att se om vården av astma- och KOL-patienter skiljer sig åt över landet och var den behöver bli bättre.
  • Verksamheten som vårdar patienter med astma eller KOL använder data i registret för att arbeta med förbättringar av astma- och KOL-vården på den egna enheten. Genom att utvärdera egen data, kan enheterna se om vården ges enligt nationella rekommendationer. Det kan till exempel handla om att se vilka insatser som ges, exempelvis lungfunktionsundersökningar, patientutbildning, rökavvänjning, poäng i symtomformuläret COPD Assessment Test (CAT), dietistkontakt om BMI <22 och om fysisk kapacitet mäts vid vårdbesöket. Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling registreras så väl som om patienten har fått en skriftlig behandlingsplan.
  • Luftvägsregistret innefattar patienter som diagnostiserats med astma eller KOL. I Sverige finns sannolikt omkring 500 000 personer med diagnosen KOL och 900 000 med diagnosen astma.

Vill du veta mer om Luftvägsregistret?

Gå in på lvr.registercentrum.se