Klicka dig fram till doktorn

Nu kommer patienterna och vården att samarbeta med varandra via nätet. Under nästa år sjösätts den reviderade nationella planen för e-hälsa. Tanken är att det ska bli lättare för patienterna att kontakta sjukvården men också att vården ska bli säkrare och effektivare. Men finns det risk att att integriteten hotas eller att det blir färre mänskliga möten i vården?

Klicka dig fram till doktornFrån det att man idag kan boka tid hos sin läkare eller förnya sitt recept via nätet, ska det nu skapas en digital mötesplats som binder samman hela vårdkedjan.

Det nationella projektet e-hälsa går nu vidare med mer avancerade e-tjänster inom vården.
I det nya systemet ska patienterna direkt kunna kommunicera med sina vårdgivare.

– Från att ha varit en passiv mottagare av information, ger vi nu patienterna verktyg för att själv kunna kontakta och påverka vården. Det säger Daniel Forslund, tidigare regeringens samordnare för e-hälsa, nu chefsstrateg på Vinnova med ansvar för vårdutveckling.
– Samtidigt som patienterna ges större inflytande på vården, får omsorgspersonalen ett fungerande och samverkande elektroniskt beslutsstöd som ökar säkerheten i vården och underlättar det vardagliga arbetet, fortsätter Daniel.

Provsvar från labbet via nätet

Målet är att patienten ska kunna följa sin väg i vården, helt via internet. Det ska till exempel gå att få sina provsvar från laboratoriet via nätet, läsa sin journal, kontrollera sina remisser, föra dagbok om hur man reagerat på ett visst läkemedel eller sköta sin blodtryckstagning hemifrån.

Sverige var ett av de första länderna i världen som satsade på IT-stöd inom vården. Journalhanteringen digitaliserades och sådant som telemedicin och distansvård i glesbygd infördes.

Från början drevs IT-satsningarna på lokal nivå inom de olika landstingen. Systemen var inte byggda för att kommunicera med varandra; sjukhusens och vårdcentralernas journalsystem fungerade till exempel bara inom respektive vårdenhet.

Under senare år har det skett en snabb utveckling på området.

1177.se en gemensam nationell informationstjänst

Idag finns den nationella sajten 1177.se som är en gemensam nationell informationstjänst för att få vårdinformation via nätet. Webbplatsen ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner.

Och från att man tidigare haft olika journalsystem på de olika vårdinrättningarna inom samma landsting, har 15 av landets landsting nu ett samlat system för hela sin verksamhet.

Nationellt har vården valt lite olika IT-system, men på sikt ska alla system vara kompatibla; de ska tekniskt kunna kommunicera med varandra.

Den samlade patientinformationen ska finnas tillgänglig

Den samlade informationen om en patient ska finnas tillgänglig, var än i landet patienten för tillfälligt befinner sig.

Det gäller såväl vård inom landstingen som inom den privata vården. Via NPÖ, Nationell patientöversikt – en slags Googletjänst inom vården – kan man hämta in den viktigaste informationen från alla journalsystem och presentera den på ett samlat sätt.

Enligt Daniel Forslund skapas nu en ny säkerhet i vården. Han tar läkemedel som exempel.
– Det händer tyvärr alltför ofta att olika läkare skriver ut läkemedel till patienterna med risk för interaktioner, läkemedel kolliderar med varandra. Idag hamnar många gamla människor på akuten på grund av att de fått för många läkemedel eller felaktiga läkemedelskombinationer.
– Med utbyggd e-hälsa ska all läkemedelsinformation finnas i en nationell ordinationsdatabas där läkaren kan kontrollera vilka läkemedel patienten har.

Samordnade elektroniska recept

Samordnade elektroniska recept över landsgränser prövas nu också i ett pilotprojekt i fem länder inom EU. I vår ska Sverige anslutas till det europeiska nätverket.
För integritetsfrågorna i e-hälsa finns det idag nationella styrande principer för att hantera journalsäkerhet och andra säkerhetsföreskrifter.

En vårdgivande läkare måste exempelvis idag fråga sin patient om lov för att få läsa journalen. Medgivandet måste tydligt dokumenteras i journalsystemet.
Patienter har också laglig rätt att sätta in en spärr om man inte vill att viss information ska ses i systemet.

Kommer en okontaktbar patient in på sjukhuset kan dock läkaren, med motivering för att till exempel rädda liv, flagga för en så kallad nödåtkomst i journalen.

Vårdgivaren har kort som ger tillgång till journalerna

För att förhindra att otillbörlig vårdpersonal går in och läser i journalerna, används ett plastkort med chip som identifierar personen. Är personen inte vårdgivare till patienten larmar systemet.

– Integritetsfrågorna är enormt viktiga vid hantering av så känslig information, säger Daniel Forslund. Inom all IT är dataintrång och virus potentiella risker. Den mänskliga faktorn kan man ju heller aldrig lagstifta bort.

– Att hantera så här känslig information kräver kunskap och respekt. Med ett knapptryck kan man ju i framtiden nå alla Sveriges patientjournaler. Jag tror att IT- utvecklingen kräver en annan kultur och ett starkare säkerhetsmedvetande.

– Men säkerheten med de gamla papperskopiorna var mycket sämre.
Om man inte har tillgång till internet, är för sjuk eller allmänt vill träffa sin läkare personligen. Hur blir den nya e-hälsan med avancerad teknik för den här gruppen av patienter?

Daniel Forslund vänder på frågan och menar att den enskilda patientomsorgen istället kommer att förbättras när den nya nationella eHälsan är genomförd.
– Tekniken får aldrig ersätta det mänskliga mötet. Tanken med den nya tekniken är ju också att avlasta vården från onödigt administrativt arbete som exempelvis att leta efter information, svara i telefon och annat som tar tid från det egentliga vårdarbetet.
– Med en väl utvecklad och användarvänlig e-hälsa blir vården mer åtkomlig. Genom att systemet avlastas, kommer de som mest behöver hjälpen att komma snabbare fram.

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Socialtjänstens verksamheter ingår fullt ut i samlingsbegreppet nationell eHälsa. Projektet ska vara klart hösten 2013.
Strategin leds av Socialdepartementet i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna samt Famna.

Text: Birgit Andersson
Foto: Ulrika Juto

Satsningen på e-hälsa

I Patientmaktsutredningen föreslås digitala hälsokonton. Tanken är att all information ska finnas på ett ställe på internet. Patienten ska ha tillgång till en kopia av journalen, tillsammans med e- tjänster på hälso- och sjukvårdsområdet. Vid ett läkarbesök kan t ex patienten öppna sitt hälsokonto och ge läkaren den information som han/hon önskar ge.

Regeringen föreslår att ett fullt utbyggt personligt hälsokonto ska finnas tillgängligt under 2014.

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt, för behörig vårdpersonal och med patientens samtycke, att ta del av all journalinformation. Patienten kan spärra information han eller hon inte vill att en annan vårdenhet ska se.

För ytterligare information

www.cehis.se
www.nationellehalsa.se