Karins interaktiva webb ska förbättra hälsan för KOL-patienter

Bara en halv procent av personer med lungsjukdomen KOL deltar i rehabilitering på sjukhus trots att det påverkar hälsan positivt hos dessa patienter. Fysioterapeuten och forskaren Karin Wadell och hennes kolleger vid Umeå universitet har utvecklat ett interaktivt verktyg, KOL-webben, som ger strategier att förbättra hälsans vid KOL. 

I forskning som tidigare gjorts är det väl belagt att rehabilitering, med bland annat fysisk träning, andningstekniker och egenvårdsstrategier, förbättrar livskvaliteten hos personer med KOL. Sådana insatser leder också till förbättrad fysisk förmåga, minskat behov av sjukvård och lägre dödlighet.

- Dessa insatser är dessutom kostnadseffektiva och ger större effekt än läkemedel, säger Karin Wadell. Men många patienter tackar nej av olika skäl. Det kan handla om resvägen är för lång, att de känner sig för sjuka eller att de tror att insatserna inte har effekt.

Det finns även andra kända barriärer, till exempel att vårdpersonal inte är medveten om eller inte tror på effekten och avstår från att remittera patienter med KOL till rehabilitering.

- För att göra något åt detta tänkte vi att det måste finnas ett annat sätt att öka kunskapen och låta patienterna få ta del av de evidensbaserade insatser som finns. Så föddes idén om KOL-webben. I Sverige är det många som har lång resväg till rehabilitering. Genom att erbjuda insatser via webben kan man komma förbi den barriären.

KOL-webben är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL. Deltagandedesign användes under utvecklingen av sajten. Det innebär att personer med KOL, närstående och personal inom primärvården har varit med och haft synpunkter på hur materialet ska se och hur det ska presenteras.

- Det fanns ett starkt önskemål om att det skulle finnas filmer som visade till exempel andningsteknik, hur man kan träna, gå i trappor och sätta på sig skorna. Så det finns många filmer och i samarbete med Riksförbundet HjärtLung och en illustratör har vi även skapat animerade filmer och webbvänliga texter.

För drygt ett år sedan påbörjades en pilotstudie av KOL-webben. Två primärvårdsenheter i Västerbotten och fyra enheter i Dalarna bjöds in att utvärdera webbverktyget. 83 personer med måttlig KOL deltog i studien, 43 i behandlingsgruppen samt 40 i en kontrollgrupp. Utvärderingen gjordes med hjälp av frågeformulär om bland annat andfåddhet, livskvalitet och fysisk aktivitet samt med intervjuer. Tre månader efter att patienterna introducerats av en sjuksköterska för webbverktyget gjordes utvärderingen.

- Det blev ett överraskande och glädjande resultat. Personerna som använt sig av KOL-webben hade ökat sin fysiska aktivitet med ungefär en enhet på den mätskala vi använde. Det var en signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen. Eftersom fysisk aktivitet är enormt viktigt för KOL-patienter så är det en mycket positiv effekt. Vi såg även en ökad kunskap om tekniker för att underlätta andning och sekretmobilisering.

När det gäller användning av tekniker som underlättar vardagssysslor såg man dock ingen förändring mellan den grupp som använt KOL-webben och kontrollgruppen.

Även personal inom primärvården var med i utvärderingen. De uppgav bland annat att webbverktyget underlättade vårdarbetet. Ett exempel som gavs var att en vårdkontakt som i vanligtvis tog en halvtimme kunde kortas ned till 10 minuter med hjälp av KOL-webben.

- Vi hade inte förväntat oss att få en sådan effekt, säger Karin Wadell.

Det finns nu en efterfrågan på en omarbetad version av KOL-webben som kan användas i hemsjukvården.

- Det finns ett stort behov av utbildning om KOL inom hemsjukvården. Personal inom hemtjänsten träffar ofta KOL-patienter men har inte alltid rätt kompetens, vilket påverkar bemötandet negativt. Det finns till exempel en okunskap om patienternas upplevelse av ångest och att förmåga att utföra dagliga aktiviteter förändras. Att duscha kan ta två timmar om man har KOL. Det är mycket viktigt att personalen har kunskap och förståelse för det.

Karin Wadell och hennes forskargrupp vill göra en större studie av effekten av att införa KOL-webben men för att det ska vara möjligt behövs mer forskningsmedel.

Text: Ulrika Juto
Foto: Andreas Nilsson


Fakta: KOL-webben

  • KOL-webben vänder sig till dig som har KOL eller misstänker att du har KOL. Även närstående och vårdpersonal som möter personer med KOL är en målgrupp som kan använda detta webbverktyg.
  • KOL-webben innehåller information om sjukdom och hur det går att må bättre med KOL. Du kan se filmer och läsa texter utan att logga in. Några av funktionerna kräver att du skapar en användare och loggar in på sajten.
  • Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan använda filmer och material från KOL-webben när du möter personer som har KOL. Du kan också fördjupa dina egna kunskaper om egenvård vid KOL och du får även tillgång till rekommenderade mätinstrument.
  • Om du misstänker att du kan ha lungsjukdomen KOL kan du göra ett test på KOL-webben som ger en fingervisning på om du bör söka sjukvård för vidare utredning.
  • Du som är närstående till någon med KOL och vill veta mer om hur man kan stötta någon som har KOL kan hitta tips och råd på sajten.
  • Innehållet på KOL-webben följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL. Det innebär att informationen är grundad på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen om vilka insatser som har effekt. KOL-webben är skapad av forskare vid Umeå universitet.
  • Det kostar ingenting att använda tjänsterna på KOL-webben. Läs mer på www.kolwebben.se