Hjärtsviktssjuka får unik vård

Personer med hjärtsjukdom har lika svår symtombörda, men inte tillgång till palliativ vård i lika stor utsträckning som personer med cancer. I Skellefteå pågår nu ett forskningsprojekt med syfte att ta fram en vårdform som samordnar avancerad hemsjukvård, hjärtsjukvård och palliativ vård för patienter med svår hjärtsvikt.

Att leva med svår hjärtsvikt kan beskrivas som att vara i "dödens väntrum". Sjukdomsförloppet är ofta långdraget och har inte någon tydlig punkt när sjukdomen går över i ett sent palliativt skede.

Margareta Brännström, specialsjuksköterska och lektor vid Umeå universitet– Det blir som att leva ett liv i "berg- och dalbana" där man hela tiden pendlar mellan att må bättre och sämre och man lever med döden så nära gång på gång, säger Margareta Brännström, specialsjuksköterska och lektor vid Umeå universitet.

Svårt att bedöma

Margareta Brännström har tidigare visat att sjukvårdspersonal, läkare och sjuksköterskor, tycker att det är svårt att bedöma när patienten är i ett palliativt skede eftersom sjukdomsbilden varierar; personer med hjärtsvikt har ett mer oförutsägbart förlopp i döendet än cancerpatienter.

Trots att patienter med svår kronisk hjärtsvikt lider av svåra fysiska, sociala och existentiella problem så erbjuds de vanligtvis inte palliativ vård.

Unikt projekt - HOPP-programmet

Nu har Margareta Brännström och hennes kollegor startat ett unikt projekt, det så kallade HOPP-programmet, Hjärtsvikt och palliativa programmet, som fått stöd av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och från Sveriges kommuner och landsting.

I HOPP-programmet integreras kardiologi med palliativ vård i ett strukturerat vårdprogram som bland annat omfattar samtal om diagnos och prognos, individuell vårdplan och stöd till närstående.

Vårdteam med många specialiteter

Dagtid får patienter med svår hjärtsvikt vård i hemmet genom ett team bestående av sjuksköterskor, kardiolog, läkare med palliativ vård som specialitet, sjukgymnast och arbetsterapeut. Kvällstid och nätter finns ett palliativt hemsjukvårdsteam som backup för patienterna.

– Många av de här patienterna åker ut och in på sjukhus för akuta behandlingsinsatser. Att kunna få den här vården hemma kommer förhoppningsvis minska symptombördan för patienterna, att de får ett minskat lidande och att antalet sjukhusvistelser ska kunna minska, säger Margareta Brännström.

Text: Magnus Östnäs

Fakta om Hopp-projektet

  • Forskningsprojektet omfattar 62 patienter som lottas till antingen HOPP-programmet eller till att fortsätta i sin vanliga vård på vårdcentral eller sjukhus.
  • Deltagarna i Hopp-programmet vårdas enligt modellen under cirka 6 månader.
  • Målet är att ta fram och utvärdera en modell som interagerar avancerad hemsjukvård, hjärtsjukvård och specialiserad palliativ vård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt.
  • Palliativ vård innebär lindrande vård i livets slutskede. Palliativ kommer från latinets pallium, mantel, och palliatus, bemantlad.