Få KOL-sjuka får sjukhusbaserad vård

Alltför få personer med KOL genomgår eller har tillgång till rehabilitering. En ny studie visar att endast 0,2 procent av de 700 000 personer i Sverige som beräknas ha KOL genomgick sjukhusbaserad rehabilitering under 2011.

Få KOL-sjuka får sjukhusbaserad vårdTrots god evidens om effekt genomgår färre än en procent av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, rehabilitering i Sverige.

Rehabilitering som innefattar fysisk träning är en evidensbaserad, multidisciplinär och kostnadseffektiv behandlingsform som leder till förbättrad hälsa för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). I internationella och nationella riktlinjer rekommenderas personer med KOL, som har andnöd, en sänkt livskvalitet och/eller sänkt fysisk kapacitet, rehabilitering. Tyvärr efterföljs inte dessa rekommendationer och variationen inom och mellan länder är stor. I Kanada genomgår exempelvis 1,2 procent av patienterna rehabilitering medan motsvarande siffra i England är 1 procent.

I en populationsbaserad undersökning har vi utvärderat sjukhusbaserad rehabilitering vid KOL i Sverige under 2011, dvs. rehabilitering som organiseras från sjukhus. Definitionen av rehabilitering i denna enkätstudie är "fysisk träning och en eller flera av aktiviteterna; patientutbildning, kostintervention, energibesparande arbetssätt eller psykosocial intervention".

Via en enkät fick vi svar på hur många patienter som deltagit i rehabilitering under 2011, hur många som tackat nej, vad rehabiliteringen innehållit och hur den utvärderats.

Enkäten skickades till samtliga 71 sjukhus i Sverige och den besvarades av representanter vid 70 sjukhus. Det var främst sjukgymnaster, som arbetade vid sjukhusen och som vi tidigare identifierat och haft kontakt med, som besvarade enkäten.

46 sjukhus (66 procent) erbjöd rehabilitering. Sjuttiotre procent av sjukhusen i Götaland erbjöd rehabilitering, medan motsvarande siffror för Svealand och Norrland var 77 och 33 procent dvs. betydligt färre sjukhus i de norra delarna av Sverige erbjöd rehabilitering. Vid de 70 sjukhus som besvarade enkäten fanns det 33 lungspecialister. Av dessa arbetade 29 på kliniker som erbjöd rehabilitering dvs. betydligt fler sjukhus som erbjöd rehabilitering hade också en specialistutbildad lungläkare.

Totalt genomgick 1328 patienter sjukhusbaserad rehabilitering under 2011, vilket motsvarar 0,2 procent av de 700 000 personer i Sverige som beräknas ha KOL. Majoriteten av patienterna som genomgick rehabilitering var i en stabil sjukdomsfas, medan endast en mindre del hade fått rehabilitering i samband med en försämring. Att så få får rehabilitering är anmärkningsvärt då denna behandlingsform har visat sig mycket effektiv för att förbättra hälsan för KOL-patienter och även står i behandlingsriktlinjerna.

Drygt en tredjedel av de tillfrågade patienterna (34 procent) hade tackat nej till att genomgå rehabilitering. Anledningen var bland annat att det var kostsamt, svårt att transportera sig till sjukhuset, att man var i för dåligt skick eller att man inte trodde att man skulle bli bättre av att delta.

Vid de sjukhus som erbjöd rehabilitering var fysisk träning den viktigaste komponenten i programmet. De flesta program erbjöd också patientutbildning samt tillgång till dietist, arbetsterapeut och kurator. Ofta omfattade rehabiliteringen verksamhet i grupp under fem veckor till sex månader, men mer individuellt anpassad rehabilitering fanns också. Majoriteten av de sjukhus som gav rehabilitering hade samarbete med en eller flera patientorganisationer.

Alltför få personer med KOL genomgår eller har tillgång till rehabilitering, en behandlingsform som rekommenderas och som visat sig ha en mycket god effekt. Orsakerna till detta är många. Alltför få remisser skrivs, alla sjukhus erbjuder inte denna behandlingsform och patienterna kan eller vill inte delta.

Vad behövs för att fler personer med KOL ska få en bättre vård?

Erbjuder vi rätt form av rehabilitering, dvs. att patienten ska komma till sjukhuset och delta i de aktiviteter som vi erbjuder och som vi tror är mest effektiva. Vi är övertygade om att kunskapen om behandling och rehabilitering vid KOL måste öka inom hälso- och sjukvården, men vi tror också att andra former av rehabilitering är nödvändiga för att fler personer med KOL ska få bästa möjliga vård. Det sker en utveckling av KOL-vård inom primärvården, men även andra former såsom rehabilitering i hemmet, inom kommunal regi och över internet behöver utvecklas.

Undersökningen har publicerats i Respiratory Medicine: Wadell K, Janudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M. Hospital-based pulmonary rehabilitation for patients with COPD in Sweden – a national survey. Accepted for publication in Respiratory Medicine 2013.

Text: Margareta Emtner
Karin Wadell

Fakta: Rehabilitering

  • Rehabilitering som omfattar fysisk träning vid KOL är en väl beprövad och effektiv behandlingsform.
  • Efterfråga på ditt sjukhus eller din vårdcentral hur du kan få tillgång till rehabilitering.
  • Efterfråga rökslutarstöd om du är rökare.
  • Om du är underviktig så kontakta en dietist.
  • Behöver du socialt stöd så kan du vända dig till en kurator.
  • Försök minska din dagliga sitt- och liggtid.
  • Försök vara fysiskt aktiv varje dag under minst 30 minuter.
  • Börja aktiviteter i långsam takt och öka efter hand som du orkar.
  • Använd gärna rollator så att du kan förflytta dig längre.
  • Träna inte så att du blir helt slut – ta pauser.