Vejpning - e-cigaretter ger stela blodkärl

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter lyfts ofta fram som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning. Men forskning som stöds ekonomiskt av Riksförbundet HjärtLung antyder något annat. 

En man med glasögon. Forskaren Magnus Lundbäck- De experimentella studier vi gjort visar att kärlen blir styvare efter exponering för e-cigaretter, säger Magnus Lundbäck, som är läkare och postdoktor vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Sedan e-cigaretter introducerades i början av 2000-talet har intresset för produkten ökat kraftigt, särskilt bland yngre personer.

E-cigaretter innehåller inte tobak men används som vanliga cigaretter. En del av e-cigaretten utgörs av en behållare för vätska med smakämnen, kemikalier och ofta också det beroendeframkallande ämnet nikotin.

Nikotinnivån i blodet stiger mycket snabbt

Ett batteri värmer upp vätskan så att ånga bildas som användaren sedan drar ned i lungorna.

- Eftersom ångan dras ner i lungorna blir exponeringsytan väldigt stor, det gör att nikotinnivån i blodet stiger mycket snabbt, upptaget är ekvivalent med vanlig tobaksrökning, förklarar Magnus Lundbäck.

Risken med detta är dels att det snabbt leder till ett beroende, men också att nivåerna av skadliga ämnen i blodet blir kraftigt förhöjd vilket kan leda till negativa konsekvenser för kroppen.

Tidigare studier har visat att rökning av e-cigaretter leder till ökad luftvägsobstruktion och inflammation, förhöjd puls och blodtryck samt till ökad kärlstyvhet.

Det handlar om akuta effekter, hur elektroniska cigaretter påverkar hälsan på längre sikt är fortfarande oklart.

Magnus Lundbäck ingår i en av flera svenska forskargrupper som studerar e-cigaretternas påverkan på blodkärlen.

Förra året presenterade man forskningsresultat på kongressen European Respiratory Congress, ERS, i Milano som fick stor internationell uppmärksamhet.

Ökad kärlstyvhet och högre blodtryck

Forskargruppen har studerat användningen av e-cigaretter epidemiologiskt men också i kliniska studier avseende hjärt- och kärleffekter. I en av studierna fick 15 unga friska försökspersoner dra in 30 puffar av e-cigaretter med och utan nikotin under en halvtimme.

Därefter mättes kärlstyvhet med pulsvågsanalys och pulsvågshastighet. Även blodtryck och puls kontrollerades.

- Resultatet är ännu inte publicerat men det som sågs var ökad kärlstyvhet efter exponering för e-cigarett med nikotin, det var inte fallet i gruppen som rökte e-cigaretter utan nikotin. Pulsen ökade också signifikant nikotingruppen. Blodtrycket ökade i båda grupperna men inte lika mycket i gruppen som rökte e-cigaretter utan nikotin. Effekterna var tillfälliga och vi kan inte utifrån dessa fynd säga någonting om långtidseffekterna ännu, säger Magnus Lundbäck.

Större andel män än kvinnor som använde e-cigaretter

År 2016 genomfördes två stora enkätundersökningar, sammanlagt deltog 30 272 personer i åldrarna 20-75 år. Deltagarna fick svara på frågor om symtom från luftvägarna, rökvanor och användning av e-cigaretter. Av de svarande var 12 procent rökare och 2 procent var e-cigarettanvändare.

Resultatet visade att det var en större andel män som använde e-cigaretter än kvinnor. Bland tobaksrökare använde en av tio (9,8 procent) också e-cigaretter. Endast en av hundra bland ex-rökarna använde e-cigaretter, andelen var ännu mindre bland icke-rökarna.

- Tobaksindustrin använder ofta argumentet att e-cigaretter hjälper människor att sluta röka, men denna studie ger inte stöd för det. I så fall skulle e-cigarettanvändningen varit vanligast bland före detta rökare och så var inte fallet.

Två tredjedelar även tobaksrökare

Istället visade det sig att två tredjedelar av dem som var e-cigarettanvändarna också var tobaksrökare, det verkar alltså som att e-cigaretterna används som ett komplement snarare än som ett alternativ till tobaksrökning.

- Andelen som hade luftvägssymtom var genomgående högre bland dem som både rökte vanliga cigaretter och e-cigaretter jämfört med dem som var enbart rökare.

Magnus Lundbäck menar att det inom e-cigarettindustrin finns starka ekonomiska intressen och man satsar stora resurser på att påverka forskningen i en viss riktning.

Forskningsfältet domineras av tobaksindustrin

Efter att Magnus Lundbäck med kollegor publicerat en av studierna som visade på negativa effekter av e-cigaretter i tidskriften Atherosclerosis 2016 inkom ett starkt ifrågasättande av två forskare som som rapporterat intressekonflikter till e-cigarettindustrin. De hotade att stämma tidskriften.

- Forskningsfältet domineras i hög grad av e-cigarettindustrin, säger Magnus Lundbäck. En metaanalys visar att 34 procent av e-cigarettforskningar har intressekonflikter till industrin. Vi vill vara en motkraft till detta och bidra till ett väl underbyggt vetenskapligt underlag i ställningstagandet för eller emot e-cigaretter.

Text: Ulrika Juto

Fakta e-cigaretter

  • E-cigaretter patenterades i Kina år 2004. Tobaksindustrin visade tidigt intresse för produkten och började köpa upp mindre e-cigarettföretag. Idag har alla stora tobaksbolag sitt eget e-cigarettmärke.
  • I Sverige klassade Läkemedelsverket fram till januari 2016 e-cigaretter som en läkemedelsprodukt, vilket innebar ett förbud att sälja produkten över disk. Efter en process i högsta förvaltningsdomstolen upphävdes beslutet att reglera e-cigaretten som en medicinsk produkt. Det är nu tillåtet att sälja e-cigaretter och kringprodukter över disk till personer över 18 år.
  • Det finns flera tusen olika smaksättningar, många av dem appellerar till yngre målgrupper till exempel frukt- godis- och läskedryckssmaker.