Forskning om patienter med rena kärl

Nästan en tiondel av dem som söker akut vård på grund av hjärtinfarktsymtom har inte den typiska hjärtinfarkten med plackbildningen i kärlen. Hälften av dem får diagnosen takotsubo, brustet hjärta. Nu pågår forskning kring de här patienternas upplevelse av livskvalitet i samband med insjuknandet. 

Kunskapen om orsakerna till hjärtinfarkt hos patienter som uppvisar rena kranskärl är relativt liten i dag. Man vet fortfarande inte så mycket om hur sjukdomen ska förebyggas, behandlas och hur dessa patienter mår. Det är klarlagt att sjukdomen är vanligare hos personer som har KOL, migrän eller psykisk ohälsa. Utbildnings- och inkomstnivån är högre hos patienter som drabbas av takotsubo jämfört med dem som får en hjärtinfarkt relaterad till kranskärlsförträngningar. Det är vanligare att kvinnor får takotsubo syndrom.

En forskargrupp vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset undersöker livskvaliteteten och självskattade symtom hos patienter som har rena kranskärl men ändå har drabbats av hjärtinfarktliknande symtom. Deras forskning är en del av ett större projekt – Stockholm Myocardical Infarction with normal Coronary Arteries (SMINC)-2 studien.

I en delstudie har sjuksköterskorna Runa Sundelin och Chatarina Bergsten tillsammans med handledaren Patrik Lyngå tittat närmare på upplevelsen av stress hos patienter med takotsubo. Studien som hittills utmynnat i en magisteruppsats innefattar både enkäter och djupintervjuer med patienterna.

Frågeformuläret Perceived Stress Scale (PSS-14) besvarades av 21 patienter (20 kvinnor och 1 man) vid det akuta insjuknandet. Man ställde frågor kring hur stressen varit en månad före insjuknandet.

- Patienter som fick över 25 poäng definierades ha hög stress. Resultatet visade att de flesta informanter skattade och beskrev en hög upplevelse av stress. Den genomsnittliga stressnivån låg 26,4 poäng hos de svarande i samband med insjuknandet, säger sjuksköterskan Runa Sundelin.

Deltagarna djupintervjuades också. En djupintervju är mindre styrd än vad en enkät är. Forskaren ställer öppna frågor och låter deltagarna berätta och associera fritt. Intervjuerna skrevs sedan ut och forskarna gjorde en innehållsanalys, vilket innebär att man försöker finna kategorier och teman i berättelserna. Fyra kategorier utkristalliserades. De var: maktlöshet, undertryckta känslor, obalans och copingförmåga.

- De flesta vi intervjuade upplevde en hög stressnivå. Vissa deltagare hade utsatts för extremt långvarig stress och berättade om mycket svåra situationer med barn som hade tunga diagnoser eller som missbrukade narkotika, berättar sjuksköterskan Runa Sundelin.

Att inte kunna påverka sin situation och styra sitt liv ledde till en upplevelse av maktlöshet och att livet får en obalans. Informanterna beskrev också att de tryckte undan sina känslor. Att vårdpersonalen frågade om hur de mådde och hur de kände verkade uppskattas.

- Alla informanter i studien har verkligen delat med sig av sina erfarenheter på ett mycket generöst sätt, säger Chatarina Bergsten. Det verkar finnas ett stort behov bland dessa patienter att få prata om känslor och upplevelser.

På Södersjukhuset planerar man nu att inrätta en särskild mottagning som erbjuder rehabilitering och stöd för patienter som drabbats av takotsubo.

- Den forskning vi bedriver kommer ligga till grund för hur rehabiliteringen för dessa patienter kommer läggas upp, säger Patrik Lyngå. De har inte samma behov av att ändra på kost- och motionsvanor som vanliga hjärtinfarktpatienter har. Förr trodde man att takotsubo var en godartad engångshändelse. Idag vet vi att man kan återinsjukna. Det är viktigt att vi tar reda på hur man kan förebygga ett återinsjuknande.

Text: Ulrika Juto

Fakta Takotsubo

Takotsubo drabbar främst kvinnor. De insjuknar i samband med psykisk eller fysisk stress. I det akuta skedet syns EKG-förändringar och ökning av troponin som vid en vanlig hjärtinfarkt. Troponin är en grupp proteiner som finns i hjärtmuskulaturen. När hjärtmuskulaturen skadas frisläpps troponin och förhöjda nivåer kan uppmätas i blodprov. Vid undersökning med ekokardiografi eller vänsterkammarinjektion ses ofta en rörelseinskränkning av vänsterkammaren. När hjärtat undersöks avseende kranskärlsförträngningar syns inga sådana. Traditionella kardiovaskulära riskfaktorer förekommer i lägre grad hos patienter med takotsubo jämfört med hos andra hjärtinfarktpatienter. 

Källa: Läkartidningen