Sjukhusblanketten

Det är en utmaning att nå ut med information till hjärtpatienter under den tid de vårdas på sjukhus. Dels är vårdtiden kort, dels är det mycket information som sjukvårdspersonal behöver förmedla till patienten gällande sjukdomen, läkemedel etc. Patienten kan dessutom ha svårt att ta emot information i nära anslutning till insjuknandet.

Undersökningar visar att dock att det finns fördelar med att patienten kontaktas cirka tre veckor efter hjärthändelsen, för att få information om möjligheter till externt stöd i rehabiliteringsarbetet.

Vi har tagit fram en blankett, sjukhusblanketten, för att få ett godkännande av en utskriven hjärtpatient att  bli uppringd av Riksförbundet HjärtLungs lokalförening - ger patienten sitt godkännande att Riksförbundet HjärtLungs lokalförening får ringa upp efter cirka tre veckor, för att informera om vad föreningen kan erbjuda. Det kan vara deltagande i golvgymnastik eller vattengymnastik. Det kan också gälla deltagande i en livsstilsgrupp, där 6-8 personer vid fyra tillfällen tillsammans läser studiematerialet ”Vän med ditt hjärta”.

Ladda hem blanketten: Godkännande att efter utskrivning från sjukhuset bli uppringd av HjärtLungs förening.

Anvisningar (punkterna 1-9), samt frågor och svar

Anvisningarna gällande Blankett till sjukhus om föreningens tillstånd att kontakta nysjuka hjärtpatienter per telefon

1. Kontakta vårdpersonalen på sjukhuset som har ansvar för hjärtpatienter. Förslagsvis hjärtsjuksköterskan. Lättast är att ringa hjärtsjuksköterskan och föreslå ett möte för att diskutera blanketten.

2. Fråga om sjuksköterskan är positiv till att dela ut blanketten till hjärtpatienter för underskrift.

Patienter som vill bli uppringda skriver under blanketten och ger den tillbaka till sjuksköterskan. Diskutera med sjuksköterskan hur ni ska gå tillväga så att ifyllda blanketter kommer till föreningen. Blanketten kan distribueras till föreningen på olika sätt.

Till exempel att någon från föreningen kommer upp och hämtar blanketterna på sjukhuset med bestämda intervaller, eller att sjuksköterskan får kuvert med porto som skickas till föreningens adress.

3. När ni kommit överens om vilket sätt ni ska använda, kan detta skrivas i rutan längst ner på blanketten.

4. Kopiera därefter blanketten i lämpligt antal och lämna över dem till sjuksköterskan. Behåll originalet för att vid behov kopiera fler blanketter.

5. Ifyllda blanketter, där patienten gett sitt godkännande att bli uppringd, skall av sekretesskäl förvaras i låst skåp.

6. Ring upp patienten efter cirka tre veckor. Bjud in till en informationsträff i föreningen eller ge information per telefon om vilka gruppaktiviteter som föreningen kan erbjuda.

Syftet är att nysjuka hjärtpatienter i första hand ska få stöd att ändra sin livsstil.

Det kan ske genom deltagande i motionsgrupp och/eller i studiecirkel där deltagarna vid fyra sammankomster tar del av studiematerialet "Vän med ditt hjärta".

Frågor och svar om blanketten

Varför har riksförbundet tagit fram blanketten?

Många hjärtpatienter behöver ändra sin livsstil. Den rehabilitering som erbjuds på sjukhus är inte tillräcklig. Genom att delta i gruppaktiviteter som den Riksförbundet HjärtLungs förening på orten anordnar är det lättare att ändra sin livsstil. Idag är det relativt få nysjuka patienter som kommer i kontakt med lokalföreningen på hemorten. Dock är de som kommer i kontakt med vår gruppverksamhet mycket tacksamma och nöjda.

Varför behöver det finnas en blankett för detta?

Erfarenheten visar att sjukvårdspersonalen inte hinner med att ge all information till patient och närstående under den korta tid de är på sjukhuset. Patienterna kan även ha svårt att ta till sig all information de får om sin sjukdom, mediciner etc.

Vill patienterna att föreningen ringer upp?

Vissa patienter vill inte att föreningen ringer upp och de behöver då inte fylla i blanketten. Erfarenheten från sjukhus där vi prövat blanketten visar att många patienter vill bli uppringda. Erfarenheten visar också att många av dessa också vill delta i de gruppaktiviteter som föreningen anordnar.

Är vårdpersonal intresserade av att dela ut blanketterna?

Alla sjuksköterskor som hittills fått frågan om att dela ut blanketterna har varit positiva.

Strider detta mot sekretesslagen?

Sekretesslagen skyddar från händelser som kan vara till skada eller ondo för patienten. När patienten givit sitt skriftliga medgivande att de vill bli uppringda, så strider detta inte mot sekretesslagen. Patienter som inte gett sitt godkännande får inte bli uppringda. Blanketten är godkänd av sekretessansvarig på Socialstyrelsen.

Hur många kopior ska man lämna över till sjukhuset?

Det kan diskuteras med vårdpersonalen. Stora sjukhus kan behöva många blanketter. När blanketterna tar slut på sjukhuset får föreningen kopiera upp nya.

Hur ofta ska blanketterna distribueras till föreningen?

Lämpligast är att sjuksköterskan samlar ihop ett antal blanketter och distribuerar dem till föreningen. Notera att patienterna inte ska bli uppringda så fort de kommer hem, utan tidigast efter tre veckor, så att de hinner få lite distans till den akuta sjukdomshändelsen.

Varför tar HjärtLung på sig att samla in blanketter som tillhör andra lokalföreningar i sina svarskuvert?

Tanken är att det inte ska bli merarbete för hjärtsjuksköterskorna. De får uppgiften att fråga patienten om de vill bli uppringda av Riksförbundet HjärtLungs lokalförening. Därefter ber de patienten att skriva på blanketten, samlar in blanketterna och lägger dem i ett kuvert som läggs på brevlådan, alternativt lägga blanketterna i en mapp som hämtas av den lokala föreningen.

Vilka föreningar får svarskuvert av riksförbundet?

De föreningar som tillhör sjukhus dit patienter från olika lokalföreningar kan vårdas:

 • Borås
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Kristianstad
 • Kalmar
 • Malmö
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Skövde
 • Sundsvall
 • Trollhättan
 • Umeå
 • Uppsala
 • Västerås
 • Örebro

När ska vårdpersonalen dela ut blanketten?

Den frågan ska ställas till vårdpersonalen (hjärtsjuksköterskan). I vissa fall kan det passa bäst i samband med utskrivningssamtalet, i andra fall i samband med återbesök. På vissa sjukhus kan det vara lämpligast att till exempel sjukgymnasten ansvarar för blanketten.

Varför ska blanketten förvaras i låst skåp?

Det finns patienter som inte vill berätta för andra att de är sjuka. Därför får inte blanketten finnas tillgänglig för andra än de som är ansvariga i lokalföreningen.

Hur gör man i Stockholm som har många lokalföreningar och många sjukhus?

I Stockholm distribueras alla blanketter från sjukhusen till länsföreningens kansli, som sedan skickar dem vidare till rätt lokalförening.

Ladda ned anvisningar till blanketten