Rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar överlämnas till sjukvårdsminister Gabriel Wikström

februari 10, 2017

Omkring en miljon människor har någon av folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer eller lungsjukdomen KOL, cirka 700 000 är obehandlade, odiagnostiserade eller både och. Det betyder att hundratusentals människor inte får den behandling de har rätt till eller får den information den enskilde kan förvänta sig. Det är en av slutsatserna i rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar som Riksförbundet HjärtLung överlämnar till sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Alla hjärtans dag.

- En av vårdens största utmaningar är att hitta de här patienterna. Idag är det ett stort antal personer som bär på sjukdomarna utan att veta om det. Vi vet att diagnos och korrekt behandling ger bättre livskvalitet, färre sjukhusinläggningar, mindre sjuklighet och minskad förtida dödlighet, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung har under två års tid drivit kampanjen ”Ljuset på!” om de dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt, tillsammans med kvalitetsregistren Rikssvikt, Luftvägsregistret och Auricula.

En av slutsatserna i rapporten är att skillnaderna i vården mellan olika landsting är stora. Det är få landsting som lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller läkemedelsbehandling. För att få till en förändring i vården för dessa patientgrupper anser Riksförbundet HjärtLung följande:

 • Oavsett diagnos ska alla patienter få den bästa möjliga vård och behandling som finns tillgänglig och som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Alla insatser ska vara individuellt anpassade
 • Säkerställ patientens delaktighet och egna ansvar i vårdprocessen
 • Omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska elimineras, mellan olika delar av landet, mellan kvinnor och män och mellan olika grupper av människor
 • För ökad kvalitet och säkerhet för patienten i vården förordar vi att ökad interprofessionell samverkan utvecklas snarast.

På Alla hjärtans dag tisdagen den 14 februari 2017 summeras kampanjen genom att rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar överlämnas till Gabriel Wikström.


Ladda ned Rapporten Ljuset På Dolda folksjukdomar

Fakta om folksjukdomarna:

Så många är drabbade av förmaksflimmer, hjärtsvikt och KOL
• Cirka 300 000 har förmaksflimmer – av dessa är cirka 200 000 obehandlade. (SBU, april 2013).
• Cirka 200 000 beräknas ha hjärtsvikt, och det finns lika många till som idag är odiagnostiserade. (Källa: Rikssvikt.)
• 500 000 svenskar beräknas ha KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men endast 20 procent känner till att de bär på sjukdomen. (Källa: Luftvägsregistret. 2013)

Prioriterade gemensamma krav på landstingen

 • Följ de nationella riktlinjerna formulerade av Socialstyrelsen
 • Lev upp till Socialstyrelsens målnivåer när det gäller läkemedelsbehandling
 • Ge vårdgivarna ekonomiska incitament att hitta och behandla sina patienter samt att registrera i kvalitetsregister
 • Inför fysioterapi i ett tidigt skede. Fysioterapeuter ska kunna ordinera och bedöma fysisk träning. Koppla till de alternativ inom motion som riksförbundet själv erbjuder
 • Gratis tillgång till tobaksavvänjning med läkemedel
 • Sätt 2025 som mål för när hela Sverige ska vara rökfritt/nyttja de goda exemplen som finns i andra länder.

Vad har vi gjort?

Under kampanjtiden från juni 2015 till februari 2017 har våra lokalföreningar haft informationsträffar, föreläsningar och studiecirklar för sina medlemmar och även haft kontakter med lokala politiker.

Riksförbundet har lanserat utbildningsmodeller, drivit awareness-kampanjer, tagit fram patientbroschyrer och bedrivit opinionsarbete via debattartiklar och deltagande i möten med vårdprofession och med ansvariga för vården på alla nivåer.

 • två utbildningsmodeller har utvecklats och lanserats till sjukvården, Aktiv med KOL, respektive Aktiv med hjärtsvikt.
 • webbkampanjen Känn Pulsen som rekommenderar alla att mäta sin puls för att lättare kunna upptäcka eventuell ökad risk för stroke.
 • patientbroschyrer om aktuella diagnoser på flera språk
 • kampanj-sajten, ljusetpa.se.