Mer om Patients to Patients

Riksförbundet HjärtLung har sedan 1999 arbetat med projektet "Patients to Patients" i Lettland. Syftet har varit att stärka och stödja människor som har drabbats av TBC, samt att förmå dem att bilda egna patientföreningar. Ursprungligen startades projektet gemensamt av de nordiska hjärt- och lungförbunden, NHL. Ansvaret för projektet fördelades mellan länderna i Norden och det blev Sverige som fick Lettland som samarbetspartner.

Under projekttiden har riksförbundet arbetat mycket med att bygga upp ett samarbete med sjukvården på olika platser runt om i Lettland, för att genom vården skapa kontakter med lungsjuka patienter.

Utifrån detta samarbete har vi sedan etablerat tio så kallade mötesplatser geografiskt fördelade över hela Lettland. En mötesplats är en träffpunkt där människor med lungsjukdomar har möjlighet att mötas och under lättsamma former umgås med andra i samma situation. Här kan man också få kunskap om sin sjukdom, delta i olika gruppaktiviteter och ha en social samvaro.

Mötesplatsen är förlagd i anslutning till en vårdcentral/dispensär. Sjukvården har upplåtit lokaler och vi har genom projektet låtit utrusta lokalerna med bland annat datorutrustning och TV. Mötesplatsen är ett förstadium till bildandet av en lokalförening under den nationella riksorganisationen, The Association for fight against Tuberculosis and Lungdiseases. I Kraslava bildades 2008 en lokal förening.

Projektet "Patients to Patients" är nu på väg att avslutas. Med anledning av det anordnades ett seminarium i Riga den 29 oktober där resultat och erfarenheter av projektarbetet redovisades från både svensk och lettisk sida. Bägge parter konstaterade att projektet varit framgångsrikt och att arbetet på olika sätt bidragit till förbättringar för de TBC-sjuka.

En rad utbildningar för patienter, vårdpersonal och politiker har genomförts under de 10 år som gått. Informationsmaterial och även videofilmer har framställts för distribution till skolor och institutioner.
Seminariet avslutades med högtidstal och avtackningar till nyckelpersoner som under årens lopp har arbetat med projektet. Speciellt avtackades Dr Inga Lepse som under hela projekttiden varit dess koordinator i Lettland.

Speciellt uppvaktades också den nybildade lokalavdelningen i Kraslava, eftersom man är den först bildade lokalorganisationen för lungsjuka i Lettland.
Av projektarbetet återstår nu skrivandet av en slutrapport för den tio projektet har pågått. Denna kommer att presenteras i samband med riksförbundets kongress 2010.