Vår verksamhet

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december. Verksamhetsplan och budget fastställs av förbundsstyrelsen utifrån den av kongressen fastställda verksamhetsinriktning, varumärkesplattform med våra värderingar och vårat samhällspolitiska program. 

Vi informerar och utbildar för att människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt

Kärnverksamheten är opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd, och utgår från medlemmarnas egna erfarenheter. 

Opinionsbildning

Förbundet deltar i samhällsdebatten och ställer höga krav på utveckling inom socialpolitiken och hälso- och sjukvården. Det sker i dialog med företrädare från riksdagen, departementen, Socialstyrelsen, medicinska professionen och andra organisationer. Det sker också genom debattartiklar

"Vårt samhälle ska vara ett samhälle för alla, där även människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till trygghet, stöd och ett bra liv."

De lokala och regionala föreningarna har en viktig uppgift i att följa och påverka kommuner och landsting i frågor som rör medlemmarna. Förbundet agerar också aktivt för att påverka attityder hos allmänheten genom informations- och utbildningsinsatser när det gäller livsstilsfrågor som rökning, kost och motion.

Varje februari är Hjärtemånaden då vi diskuterar hjärtsjukdom och hjärtsjukvården med ansvariga landstingspolitiker.

Varje november är Lungmånaden då vi diskuterar lungsjukdom och lungsjukvården.

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Livsstilsaktiviteter

En central verksamhet är förbundets livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar.

Livsstilsaktiviteterna (Din Hälsa) innehåller:

 • Motions- och träningsaktiviteter
 • Samtalsgrupper
 • Kostcirklar
 • Rökavvänjning
 • Stresshantering
 • Föreläsningar

Verksamheten drivs av den lokala föreningen och varierar beroende på föreningens storlek och styrka. Medlemmarna deltar i förebyggande syfte eller när rehabiliteringen på sjukhus är avslutad.

Motionsverksamhet

Basen i verksamheten är motions- och träningsaktiviteter i form av gymnastik och vattengymnastik som samlar cirka 25 000 deltagare per år. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för dem som har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Det är mycket vanligt att deltagarna återkommer termin efter termin.

Hälsans Stig

Runt om i Sverige finns cirka 130 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk som är bra för hälsan. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer.

Socialt stöd

Mötet med andra människor betyder mycket för hälsan. I patientföreningen ges utrymme för att umgås med andra, dela erfarenheter och att ha trevligt.

HjärtLungs föreningar arrangerar många olika aktiviteter som utflykter och resor, teaterbesök, fester, promenader, boule, bowling och golf.

Många medlemmar upplever den samvaro och gemenskap som uppstår i föreningen som mycket betydelsefull för att uppnå en ökad livskvalitet.

Tidningen Status

Riksförbundet ger ut medlemstidningen Status som trycks i en upplaga om 36 000 exemplar. Den ges även ut som taltidning. Tidningen sänds kostnadsfritt till medicinkliniker och vårdcentraler.

Forskning

Genom Riksförbundet HjärtLungs forskning ger förbundet ekonomiskt stöd till klinisk forskning som fokuserar på de egna medlemsgrupperna. I första hand ges stöd till patientnära forskning med inriktning på rehabilitering och prevention.

Förbundet genomför även egna forskningsprojekt, till exempel SPICI.

Den forskning som Riksförbundet stöder presenteras i medlemstidningen Status. 

Internationellt arbete

Samarbete på internationell nivå sker främst genom medlemskap i tre paraplyorganisationer: European Federation of Allergy (EFA) and Airway Diseases Patients Association, European Heart Network (EHN) samt Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund (NHL).

Samarbetsorganisationer

Här är några av de organisationer som vi på olika sätt har kontakt med, antingen genom att vi är medlemmar eller partners:

 • Funktionsrätt Sverige 
 • Livet som gåva
 • Studieförbundet ABF
 • Giva Sverige, Frivilligorganisationens insamlingsråd
 • Folkspel
 • HandikappHistoriska Föreningen
 • Swedeheart
 • Swedevox
 • Moderna Policies