Vår värdegrund

I vår Varumärkesplattform finner du information om vår värdegrund.

Förbundets värdegrund är allas lika värde.

Vi stödjer oss på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). 

Att skilja mellan intressepolitik och partipolitik i opinionsarbetet är nödvändigt för vår trovärdighet. Det ger oss frihet att med oberoende, tillit och förtroende driva de intressepolitiska frågor som förbundet prioriterar. Det är personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och deras erfarenheter och behov, som styr och vägleder våra arbetsområden och insatser. 

Förbundet ska alltid vara oberoende i samverkan med andra aktörer och befästa detta genom avtal eller överenskommelser.

Våra värderingar

Våra värdeord är Kunskap – Gemenskap – Handlingskraft

Kunskap – vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla både för medlemmar och närstående, samt för vårdens personal, beslutsfattare och opinionsbildare.

  • Vår kunskap kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar bottnar i att vi vet hur vardagen ser ut för den som drabbats.
  • Vi bistår alltid med vår kunskap och erfarenhet om hjärt-, kärl- och lungsjukdom när den efterfrågas.
  • Genom kunskap stöder vi personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom att fatta beslut kring livsstilsförändringar och vård.
  • Vi bidrar med kunskap genom vår patientmedverkan i forskningen.

Gemenskap – gemenskap är viktigt för oss, både för förbundet och för enskilda medlemmar.

  • Vår gemenskap lockar nya och fler medlemmar – det är roligt att vara aktiv i vår förening tillsammans med andra.
  • Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar.

Handlingskraft – genom att vara handlingskraftiga påverkar vi opinionen till förmån för våra frågor och medlemmar.

  • Som en stor patientorganisation driver vi en aktiv opinionsbildning och ger information.