Kort om vår verksamhet

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december.

En årlig verksamhetsplan och budget för förbundskansliet fastställs av förbundsstyrelsen utifrån den av kongressen fastställda verksamhetsinriktning, varumärkesplattform med våra värderingar och vårat samhällspolitiska program. Varje förening fastställer sin verksamhetsplan och budget.

Verksamhet

Våra föreningar arbetar med aktiviteter som strävar efter att ge våra medlemmar en positiv livsstilsförändring i gemenskap med andra, bland annat med olika fysiska aktiviteter, utbildning, och träffar. Vi genomför föreläsningar, seminarier, tematräffar och cirklar. Också om hur man räddar liv genom hjärt-lungräddning och hur använda hjärtstartare.

Vi samlar in pengar till förmån för vår verksamhet som utgörs av livsstilsverksamhet och patientutbildningar, opinionsbildning och stöd till forskning.

Läns- och lokalföreningarna har en viktig uppgift i att följa och påverka kommuner och regioner i frågor som berör personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Förbundet agerar också aktivt för att påverka attityder hos allmänheten genom informations- och utbildningsinsatser när det gäller livsstilsfrågor för god hälsa, kost och motion.

Vi är en del av den samlade patient- och funktionshinderrörelsen i Sverige och Europa, och vi samarbetar med andra aktörer som arbetar för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.
Tillsammans med andra aktörer driver vi opinion på olika nivåer för att arbetet med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar får rättmätig del av samhällets och vårdens resurser.

Förbundet deltar i samhällsdebatten och ställer höga krav på utveckling inom socialpolitiken och hälso- och sjukvården. Det sker i dialog med företrädare från riksdagen, departementen, Socialstyrelsen, medicinska professionen och andra organisationer. Det sker också genom debattartiklar och sociala media.

Kampanjer

Varje februari är Hjärtemånaden då vi diskuterar hjärtsjukdom och hjärtsjukvården med ansvariga landstingspolitiker.

Varje november är Lungmånaden då vi diskuterar lungsjukdom och lungsjukvården.

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Aktiviteter

En central verksamhet är förbundets livsstilsaktiviteter där medlemmarna erbjuds en långsiktig eftervård och rehabilitering i syfte att uppnå bestående livsstilsförändringar.

Olika aktiviteter:

  • Föreläsningar
  • Hälsocoacher
  • Motions- och träningsaktiviteter
  • Samtalsgrupper
  • Tematräffar

Verksamhet drivs av den lokala föreningen och varierar beroende på föreningens storlek och styrka. Medlemmarna deltar i förebyggande syfte eller när rehabiliteringen på sjukhus är avslutad.

Motionsverksamhet

Basen i verksamheten är motions- och träningsaktiviteter i form av gymnastik och vattengymnastik som samlar cirka 25 000 deltagare per år. De olika motionsprogrammen har utformats av legitimerade sjukgymnaster och är anpassade för dem som har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Det är mycket vanligt att deltagarna återkommer termin efter termin.

Hälsans Stig

Runt om i Sverige finns cirka 130 Hälsans Stig, lättillgängliga och välskyltade promenadstråk som är bra för hälsan. Gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga som oftast är mellan 3 och 6 kilometer.

Socialt stöd

Mötet med andra människor betyder mycket för hälsan. I patientföreningen ges utrymme för att umgås med andra, dela erfarenheter och att ha trevligt.

I våra lokala föreningar arrangeras många olika aktiviteter som utflykter och resor, teaterbesök, fester, promenader, körsång, boule, bowling och golf.

Många medlemmar upplever den samvaro och gemenskap som uppstår i föreningen som mycket betydelsefull för att uppnå en ökad livskvalitet.

Tidningen Status

Riksförbundet ger ut medlemstidningen Status som trycks i en upplaga om 36 000 exemplar. Tidningen sänds kostnadsfritt till medicinkliniker och vårdcentraler.

Forskning

Riksförbundet HjärtLung ger genom sin forskningsfond ekonomiskt stöd till klinisk forskning som fokuserar på de egna medlemsgrupperna, det vill säga för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. I första hand ges stöd till patientnära forskning med inriktning på rehabilitering och prevention.

Förbundet genomför även egna forskningsprojekt, till exempel SPICI.

Den forskning som Riksförbundet stödjer presenteras i medlemstidningen Status.