Nationella kvalitetsregister

Hur ser vi till att sjukvården utvecklas och förbättras samtidigt som du får den bästa behandlingen vid ditt vårdbesök? Genom att bidra med våra data till olika nationella kvalitetsregister kan vi som patienter tillsammans hjälpa till att förbättra vården. 

I Sverige har vi så kallade kvalitetsregister med data insamlade från patienter.

Kvalitetsregistrens syfte är att bidra till att vi ska ha en likvärdig vård, förbättrad livskvalitet, minskad sjuklighet och förhindra förtida död. Det handlar om att du som patient ska få den bästa vården.

På befolkningsnivå

Kvalitetsregister samlar in data från journaler och från dig själv. Med data menar man till exempel personuppgifter, vårdkontakter, din läkemedelsbehandling, om du är vaccinerad eller om du röker.

Eftersom registren samlar in data från patienter över hela landet går det att på befolkningsnivå se hur patienterna mår, vilka vanor de har, vilka läkemedel de tar och utifrån det se till exempel var i landet det finns brister och på så sätt sätta in åtgärder för att få till en förbättring. Registren används dessutom för forskning.

De uppgifter som ska registreras kan också fungera som en vägledning för sjukvårdspersonal som träffar en patient.

Registren kan alltså hjälpa se till att alla viktiga frågor ställs till patienten vid ett vårdbesök.

Alla sammanställningar som görs ur ett register är på gruppnivå - så att du som enskild individ inte kan identifieras.

Mina rättigheter som patient

Som patient ska du alltid bli informerad innan dina uppgifter registreras i ett kvalitetsregister. Du kan bli informerad på olika sätt, till exempel i kallelsen eller av den vårdpersonal du träffar.

Medverkan i ett kvalitetsregister är frivilligt. Du har alltid möjlighet att säga nej. Det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras ska du kontakta den vårdgivare du har besökt.

  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som registreras.
  • Du kan när som helst få dina uppgifter borttagna ur registret.

Då kontaktar du den som har hand om registret. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen kvalitetsregister.se och på kvalitetsregistrets hemsida.

Samma sekretess som för din journal

Det är bara den vårdgivare som du har besökt som har tillgång till uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Samma sekretessregler gäller som för din journal.

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som har registrerats om dig.

Om du vill ha ett utdrag ur registret ska du skicka en skriftlig ansökan till kontaktpersonen för kvalitetsregistret. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen kvalitetsregister.se och på kvalitetsregistrets hemsida.

Källa: 1177.se

Kvalitetsregister för HjärtLungs medlemmar