Vår organisation

En ideell patientorganisation för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. 

Organisationens högsta beslutande organ är förbundskongressen som sammanträder vart tredje år. Kongressen väljer förbundsstyrelse som har till uppgift att genomföra kongressens beslut, leda verksamheten och dess läns-, lokal och riksföreningar för en ändamålsenlig organisation för våra medlemmar. 

Inom förbundstyrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden till förbundstyrelsen. Arbetsutskottet består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande.

Kongressen väljer också förbundets valberedning som förbereder val inför kongresserna, samt revisorer och auktoriserad revisor som ska granska förbundsstyrelsens verksamhet.

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. 

Länsföreningen bevakar HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Lokalföreningarna bevakar HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Fem riksföreningar som ingår i Riksförbundet HjärtLung;

Förbundstyrelsen har som sitt stöd anställd personal som arbetar på ett förbundskansli med säte i Stockholm. Kansliets anställda personal har till uppgift att driva verksamheten operativt på uppdrag av förbundstyrelsen.