Vår organisation

En ideell patientorganisation för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. 

Kongressen

Organisationens högsta beslutande organ är förbundskongressen, som sammanträder vart tredje år. Kongressen väljer en förbundsstyrelse som är riksförbundets verkställande och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Kongressen fastställer gemensam verksamhetsinriktning och stadgar för hela riksförbundet.

Kongressen väljer förbundets valberedning som förbereder val inför kongresserna, samt revisorer och auktoriserad revisor som ska granska förbundsstyrelsens verksamhet.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har till uppgift att genomföra kongressens beslut, leda verksamheten och dess läns-, lokal- och medlemsorganisationer för en ändamålsenlig patientorganisation för våra medlemmar.  Inom förbundsstyrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden till förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet består av förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande.

Läns- och lokalföreningar

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. 

Länsföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. 

Lokalföreningarna bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Medlemsorganisationer

Sex medlemsorganisationer ingår i Riksförbundet HjärtLung, det vill säga följande patientföreningar:

Förbundskansliet

Förbundsstyrelsen har som sitt stöd anställd personal på ett förbundskansli med säte i Stockholm. Kansliet leds av vår generalsekreterare och har till uppgift att driva verksamheten operativt på uppdrag av förbundsstyrelsen.