Februari - Hjärtemånaden

Februari - Hjärtemånaden

Februari är inte den ljusaste månaden på året men en av de viktigaste, det är nämligen Hjärtemånaden. HjärtLung-föreningen i Västra Götaland uppmärksammar under denna månad alla de som drabbats, men också de positiva förändringar som sker för att förhindra hjärt- och lungrelaterade sjukdomar genom den s k känn pulsen-kampanjen.

I början av 2000-talet vårdades 5700 personer för stroke på sjukhus i Västra Götaland. Idag är antalet personer cirka 4 300 per år. Att antalet strokefall minskar är enastående positivt för den enskilde, men också för sjukvården i sin helhet som kan lägga resurser på prevention istället för behandling av redan inträffade strokefall.

Strokeprevention är en framgångssaga. Att antalet insjuknade per år idag är 25 procent färre i antal, trots en ökande befolkning, visar att man genom framsynt forskning och effektiva metoder kan nå framstående resultat. Och ännu har vi inte nått målet.

Hjärtflimmer är en av orsakerna till stroke. Därför är det en risk att cirka 300 000 svenskar lider av hjärtflimmer, 10-15 procent av dem som är över 80 år anses vara drabbade. För att minska antalet strokefall blir diagnostisering och behandling av just hjärtflimmer så avgörande.

Socialstyrelsen har satt mål om att 80 procent av alla som har hjärtflimmer ska behandlas. Inom Västra Götalandsregionen är vi enligt de senaste siffrorna uppe i 68 procent. Det finns alltså en betydande underbehandling av förmaksflimmer inom regionen. Trots att det går framåt kan vi göra mer.

För personer med hjärtflimmer är tidig upptäckt avgörande. Den politiska ledningen i regionen har vidtagit åtgärder och det är av största vikt att den positiva utvecklingen inte stannar av. Att uppnå 80-procentig behandlingsgrad är ett tydligt och uppnåeligt mål, andra landsting och regioner har lyckats. Strokepreventionens goda resultat måste uppmärksammas så att ambitionerna upprätthålls.

En särskilt viktig åtgärd är rekommendationen till primärvården att ta pulsen på alla över 65 år som besöker vårdcentralen i Västra Götaland. En tidig upptäckt gör att de effektiva behandlingsmetoder som finns idag kan sättas in i tid. Det är därför viktigt att vårdcentralerna följer denna rekommendation.

En ökad medvetenhet är en annan viktig pusselbit. Det finns mycket att vinna på en sund livsstil, men man kan också själv lära sig ta pulsen eller kräva att vårdcentralen gör det vid besök. Är man över 65 år har man rätt till en sådan pulstagning.

Känn pulsen-kampanjen pågår nu i Västra Götaland. På det sättet vill vi bidra till att fler personer med förmaksflimmer får behandling i tid. Vi vet att det räddar liv.

 

Bengt Hagstedt ordf.

HjärtLung Västra Götaland