Stadgar och styrdokument

Riksförbundet HjärtLungs gemensamma styrande och vägledande dokument är en gemensam inriktning för  hela organisationen. 

Ramar, policyer och riktlinjer

Riksförbundet HjärtLungs ramar är till största delen framtagna av kongressen som har fastställt ramarna som en gemensamma inriktning för hela organisationen. Här ingår stadgar, verksamhetsinriktning, varumärkesplattform och samhällspolitiskt program.

Ramar

Förbundsstyrelsen inom Riksförbundet HjärtLung har fastställt flertalet policyer och riktlinjer som är framtagna utifrån bland annat krav från granskande organisationer och förbundets auktoriserade revisor. Här ingår policy för jävsituationer, GDPR, företagsamarbeten med mera, samt riktlinjer för HLR-verksamhet och konflikthantering med mera. 

Policyer och riktlinjer 

Studiematerial för några av styrdokumenten 

För att underlätta för föreningens styrelse att planera verksamheten efter aktuella styrdokument har vi tagit fram några studiematerial som stöd. Arbeta med materialen tillsammans i styrelsen för en gemensam inriktning i arbetet.

Studiematerial Samhällspolitiska programmet

Studiematerial Varumärkesplattformen

Arbetet i föreningen inom Riksförbundet HjärtLung

Alla föreningar inom organisationen kan arbeta efter styrdokumenten i den egna föreningen som ett stöd för att både kunna känna sig säkrare i olika frågor, då det kan vara svårt att hantera t ex jävsituationer, eventuella klagomål eller hur föreningen bör samarbeta med företag, men främst för att frigöra tid för annan verksamhet inom föreningen.

Att arbeta ideellt i en förening 

Förbundet och föreningen - vad ingår i förbundsavgiften