Enhetlig medlemsavgift

På kongressen i maj beslutades att införa en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar från och med år 2021. För år 2021 och 2022 fastställdes medlemsavgiften till 200 kr per medlem, samt 100 kr per medlem under 18 år.

För år 2020 gäller den medlemsavgift som respektive förening beslutat om på sitt årsmöte 2019. Då kongressen beslutat om enhetlig medlemsavgift är det framöver inte längre en punkt på dagordningen på föreningens årsmöte utan kan istället vara en informationspunkt. 

Rekommendation från förbundsstyrelsen

Gällande en enhetlig medlemsavgift är förbundsstyrelsens rekommendation att läns- och lokalföreningarna har en informationspunkt på dagordningen för sina respektive årsmöten, med nedanstående information:

  • Kongressen tog ett beslut om en enhetlig medlemsavgift för enskilda medlemmar per verksamhetsår under kongressperioden, gällande från och med 2021. Bakgrunden till beslutet är att medlemsutvecklingen är en oerhört viktig fråga för förbundet inför framtiden. Det är viktigt att både behålla befintliga medlemmar och att värva nya medlemmar. Ett viktigt steg på vägen för att göra det möjligt är en enhetlig medlemsavgift för alla medlemmar i föreningarna och de anslutna medlemsorganisationerna. Samhörigheten har stärkts i andra organisationer som gått från att ha olika medlemsavgifter i lokalföreningarna, till en enhetlig avgift för alla medlemmar. 

I vår kommunikation gentemot omvärlden är det viktigt att vi har ett enkelt och tydligt budskap om vad som gäller om man vill bli medlem i vår organisation. Att införa en enhetlig medlemsavgift är en viktig del av den kommunikationen inför framtiden.

Det är angeläget att kunna tala om hur mycket medlemsavgiften är när vi värvar medlemmar.

  • Alla medlemmar är medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung och det är därför rimligt att alla betalar samma avgift.
  • Det är en fråga om rättvisa med lika avgift för alla medlemmar.
  • Det är viktigt och rimligt att medlemsavgiften fastställs av kongressen, förbundets högsta beslutande organ.
  • Det är viktigt att vi kan jämföras med andra liknande organisationer som de allra flesta har en enhetlig medlemsavgift.
  • Det är viktigt att riksförbundets resurser används på ett effektivt sätt och en enhetlig medlemsavgift förenklar administrationen av utbetalningarna till föreningarna.