Information


Studiecirkel.

Lider du av brustet hjärta?
Man kan verkligen göra det! Ni lyssnade väl på "Fråga Lund" härförleden.
På psykologins grunder erbjuder jag mig att hålla en liten cirkel på max 7 personer under våren. 3 timmar per gång, 5 ggr, där vi tar upp sorgen efter anhörig, men också sorgen att bli sjuk, att flytta, ja det är mycket som kan göra att vi känner saknad och blir lite nerstämda. Icke minst att vi kanske tvingats lämnat vår yrkesverksamhet bakom oss.
Vi motionerar vår kropp och det är viktigt men det är också viktigt att motionera vårt sinne. Att samtala under sakkunnig ledning är också läkande och glädjande på många sätt. Allt som tags upp i gruppen behålls där och får inte komma upp i andra samtal.
Jag har arbetat med olika mänskliga problem under alla verksamma år och har en gedigen utbildning. I cirkeln tar vi också upp en del sjukdomar som lätt uppkommer på ålderns höst och som kan åtgärdas med egenvård.
Cirkeln kommer att hållas i samarbete med ABF. Kostnaden för kurslitteratur som är utarbetad av Riksförbundet, 50:- kr.

Gunvor Svensson

 

 

Årsmöte 2019-02-20

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1          Årsmötets öppnande
2          Fastställande av röstlängd
3          Fastställande av dagordning
4          Årsmötets behöriga sammankallande
5          Val av          a) årsmötesordförande
                                 b) årsmötessekreterare
                                 c) protokolljusterare
                                 d) rösträknare
6          Föredragning av verksamhetsberättelse för år 2018
7          Föredragning av ekonomisk berättelse för år 2018
8          Revisorernas berättelse för år 2018
9          Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för år 2018
10        Behandling av inkomna motioner
11        Behandling av styrelsens förslag
12        Fastställande av föreningens verksamhetsplan
13        Fastställande av årsavgiften för 2020
14        Fastställande av budget för 2019
15        Beslut om arvode för 2019
16        Val av ordförande för 1 år
17        Val av 1 ordinarie ledamot för 2 år
18        Val av 2 ledamotsersättare för 1 år
19        Val av studieorganisatör
20        Val av 2 egenvårdsombud (hjärta och lunga)
21        Val av 1 revisor för 2 år
22        Val av 2 revisorsersättare för 1 år
23        Val av 2 stycken ombud till Länsföreningens årsmöte
24        Val av 2 stycken ersättare till Länsföreningens årsmöte
25        Val av 2 personer till valberedning på 2 år, varav en sammankallande.
26        Val av ersättare valberedning på 1 år.
27        Avslutning