Pengarnas väg – från gåva till forskning

Var kommer forskarpengarna ifrån? Hur bestäms vilka som ska få stöd för sin 
studie? Och hur vet Riksförbundet HjärtLung att det som undersöks verkligen kommer till nytta för människor med hjärt- kärl – eller lungsjukdom? Här får du svaren.

Riksförbundet HjärtLung delar varje år ut runt 2,5 miljoner kronor till olika forskare som vill studera vad som kan få personer med hjärt- kärl- eller lungsjukdom att få ett så bra liv som möjligt.

Pengarna som går till forskning har samlats in tacka vare gåvor, testamenten och genom bidrag från Riksförbundet HjärtLungs lokala föreningar. 

Att stödja forskning är en viktig del av Riksförbundets HjärtLungs verksamhet och forskningspengarna är även en del av förbundets allmänna medel på samma sätt som förbundet satsar på andra aktiviteter och insatser som kan göra skillnad och komma till nytta för patientgruppen som förbundet företräder.

Kom och sök!

I början av året går Riksförbundet HjärtLung ut med att det är möjligt att söka pengar till forskning genom dem. Det kallas för en utlysning, information som går ut med till högskolor och universitet i Sverige.

De sökande fyller i en digital blankett på Riksförbundet HjärtLungs hemsida. Senast den sista september måste ansökan vara inlämnad.

Vad ska undersökas och hur?

Varje år kommer det in runt 50 ansökningar från forskare till Riksförbundet HjärtLung och av dem är det cirka 20 som blir beviljade.

Den första genomgången av de inkomna ansökningarna görs av Riksförbundet HjärtLungs forskningshandläggare som kontrollerar att ansökningarna är kompletta och att alla efterfrågade uppgifter är besvarade.

Det ska till exempel framgå vad som ska undersökas, syftet med studien och vad det tänkta forskningsprojektet kan tillföra det som redan är känt inom området. Den sökande beskriver även hur de ska genomföra studien, skickar med sitt cv och anger vilka som ska ingå i forskargruppen utöver hen själv.

För att få finansiellt stöd för sitt forskningsprojekt genom Riksförbundet HjärtLung är det en grundförutsättning att ska det som studeras kan komma till nytta för personer med hjärt- kärl eller lungsjukdom.

Experterna granskar forskningsstudiens vetenskapliga kvaliteter

Bedömningen av de vetenskapliga ansökningarna görs av Riksförbundet HjärtLungs Forskningsråd som består av fyra medicinska experter med stor kunskap och erfarenhet av forskning inom just hjärt- kärl och lungsjukdomar.

Det nuvarande Forskningsrådet består Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Margareta Emtner, professor och specialistsjukgymnast, Björn Ställberg, specialist i allmänmedicin och Inger Ekman, legitimerad sjuksköterska och senior professor i vårdvetenskap.

Forskningsrådet bedömer ansökningarna var för sig och vill i sin granskning bland annat få svar på studiens relevans, kompetens, genomförbarhet och nyhetsvärde. 

Experterna i Forskningsrådet sätter betyg på det vetenskapliga innehållet i alla ansökningarna, där fem är högsta betyg och ett det lägsta. Forskningsrådet går sedan igenom sina respektive betygsättningar tillsammans med Riksförbundet HjärtLungs forskningshandläggare. Därefter granskas ansökan av en beredningsgrupp utifrån patientnytta.

Riksförbundet HjärtLung tycker till

Med Forskningsrådets utlåtande som grund går Riksförbundet HjärtLungs egen beredningsgrupp igenom ansökningarna. Beredningsgruppen består av Riksförbundet HjärtLungs ordförande, en styrelseledamot, generalsekreteraren och kansliets forskningshandläggare.

Riksförbundet HjärtLungs beredningsgrupp har framför allt fokus på att forskningen som ska få stöd ger nytta för personer som lever med hjärt- kärl- eller lungsjukdom. Som namnet antyder bereder gruppen ett förslag att fatta beslut om. Det är Riksförbundet HjärtLungs styrelse som slutligen klubbar igenom vilka forskare som ska få pengar.

Var så goda, ni får forska!

Vid årets slut är den noggranna processen klar, beslut har fattats och de forskare som blivit beviljade pengar kan påbörja sina studier.

Forskningsprojekten kan pågå under ett år men tiden kan variera och projekten kan även vara som en del i en större övergripande undersökning som löper över flera år.

Vad kommer ni fram till?

Riksförbudet HjärtLung följer upp hur det går med studierna. Forskarna blir ombedda att meddela hur arbetet flyter på och flera av forskningsprojekten blir omskrivna i Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status.

För att få en god inblick i den pågående forskningen utbildar Riksförbundet HjärtLung även medlemmar till att bli så kallade forskningspartner. Som forskningspartner kan man slussas in i projekt genom att vara deltagare i studien eller för att ge sin syn på det som undersöks utifrån patientens perspektiv.

Senast tre månader efter att studien är slutförd ska forskaren skriva en rapport om studien och resultatet av den till Riksförbundet HjärtLung.