INFORMATION

Årsmötet den 20 februari 2021

Styrelsen beslutade i januari att årets årsmöte skulle genomföras via poströstning.

Samtliga medlemmar fick då alla handlingar samt frankerat svarskuvert skickat till sig. 20 februari genomfördes årsmötet i närvaro av ordförande Inga-Lill Hellhoff-Löfgren, årsmötesordförande Paul Höglund, vice ordförande Siv Andersson, justeringspersoner tillika rösträknare Lennart Vestin och Runar Lindberg samt sekreterare Gunlög Jacobsson.

Av 205 utskickade kuvert hade 80 svarsblanketter inkommit vilket vi är väldigt nöjda med. En arbetsordning för öppnandet/räknandet av rösterna hade gjorts av ordförande och sekreterare. Detta gjorde att hela proceduren genomfördes väldigt smidigt. Samtliga svarsblanketter var giltiga. I samband med årsmötet avgick Inga-Lill Hellhoff-Löfgren som föreningens ordförande och Siv Andersson lämnade sitt uppdrag som vice ordförande. Båda två avtackades med varsin bukett tulpaner.

Ny ordförande för föreningen är Inga-Lill Själander och ny vice ordförande Alf Wallgren. Sture Törnstam kvarstår som kassör.

NY INFORMATION ANG AKTIVITETER I HÖST

Styrelsen har diskuterat olika lösningar för att kunna erbjuda medlemmarna aktiviteter under hösten utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är viktigt att kunna ha ljuspunkter när vi går emot en mörkare tid. Följande aktiviteter kommer vi att genomföra under hösten.

Under november-december kommer vi att påbörja arbetet med Programbladet för 2021/22. 
Då vi inte vet hur Corona-läget kommer att vara försöker vi jobba utifrån både att corona fortfarande påverkar oss eller att läget förbättras.

Vi tar gärna emot förslag på både aktiviteter och lokaler från Dig som är medlem. 
Maila oss på info@solleftea.hjart-lung.se eller hso.sla@telia.com.