Föreningens fonder

Föreningensfonder

Denna sida  är till för våra lokalföreningar som stöd och hjälp i sitt arbete.

Stig Hägerströmsfonden

Fondens syfte är att stötta lokalföreningarnas verksamhet som kan bidra till förebyggande och hälsofrämjande effekter för medlemmarna.

Länk till ansökningsblanketten

Dessa stadgar för Stig Hägerströmsfonden togs vid extra årsmöte

2013-05-14 vid Länsföreningen HjärtLung i Stockholms län.

 1Bakgrund

Stig Hägerström (210620-1250) efterlämnade ett testamente. I testamentet var skrivet, sedan vissa angivna legat utgått, att återstoden av dödsboets behållning skulle fördelas mellan 3 universella testamentstagare med en tredjedel vardera, nämligen Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Stockholms län och två testamentstagare. Testamentet har verkställts, varvid ett belopp om 1 000 000 kr har överförts till föreningens bankkonto i Handelsbanken.

 2. Fondens ändamål

Det mottagna beloppet ska i dess helhet avsättas till en separat fond inom länsföreningen, benämnd SH-fonden. Ändamålet med fonden ska vara att i anslutning till vad som anges i §2 i länsföreningens stadgar om bl.a. kärnverksamheten Trygghet – stöd – gemenskap, främja lokalföreningarnas verksamhet som kan innebära en förebyggande och hälsofrämjande effekt för medlemmarna.

 3. Placering

Fondens medel ska genom styrelsens försorg göras räntebärande genom placering på bankräkning med högsta ränta eller på annat liknande sätt som inte medför risk för förlust.

 4. Årlig användning

Styrelsen har befogenhet att under den löpande verksamheten besluta om hur fondens medel inom ramen för det i punkt 2 angivna ändamålet närmare ska användas. Därvid ska den begränsningen gälla för styrelsens beslut att varje kalenderår får användas högst det belopp som motsvarar 5 % av det ursprungliga kapitalbeloppet 1 000 000 kr jämte upplupen ränta närmast föregående kalenderår.

Styrelsen har befogenhet att under den löpande verksamheten besluta om hur fondens medel inom ramen för det i punkt 2 angivna ändamålet närmare ska användas.

  • Länsföreningens styrelse har den 8 maj 2014 vid styrelsemöte beslutat att medel ur Hägerströmsfonden ska utdelas till lokalförening ansluten till Stockholms länsförening för verksamhet som ligger utöver reguljär verksamhet som lokalföreningen bedriver och vara av sådan natur som lokalföreningen normalt inte kan bekosta.
  • Länsföreningens styrelse har den 1 februari 2017 beslutat att lokalförening som firar jämna 10-tal år erhåller, efter ansökan, 1000 kr av fondens medel.

Ansökan kan ske kontinuerligt under året och ställs till länsföreningens styrelse.

 5. Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid länsföreningens årsmöte med en kvalificerad majoritet om 2/3 av de röstande.

 6. Upplösning av länsföreningen

Vid upplösning av länsföreningen skall SH-fonden kvarstående medel fördelas lika mellan de lokalföreningar som ingår i länsföreningen.

Medlemsfonden

Syftet med fonden, vars fullständiga namn är fonden för medlemsrekrytering, är att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras medlemsrekrytering. Varje lokalförening bestämmer själv vilken verksamhet som  lämpar sig bäst på den egna orten för att öka medlemsantalet. Vilken aktivitet man söker pengar för ska anges i ansökan.

 Länk till ansökningsblanketten

(Beslutande av länsföreningens årsmöte 2016-03-17)

Stadgar för fonden för medlemsrekrytering

 1. Bakgrund

Vid länsföreningens styrelsemöte 2015-10-07 beslöts att inom länsföreningen skapa en fond för lokalföreningarnas medlemsrekrytering. Många lokalföreningar har alltför små tillgångar för att kunna anordna möten eller andra tillställningar som i sin tur kan leda till att rekrytera nya medlemmar. Vår organisation ska växa och bli en part som kan stödja lokalföreningarna i detta syfte.

 2. Fondens ändamål

Syftet med fonden, vars namn ska vara Fonden för medlemsrekrytering, är att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras medlemsrekrytering. Varje lokalförening bestämmer själv vilken verksamhet som på den egna orten lämpar sig bäst för att öka medlemsantalet. Vilken aktivitet man söker pengar för ska anges i ansökan.

 3. Placering

Fondens medel ska genom styrelsens försorg göras räntebärande genom placering på bankräkning med hösgsta ränta eller på annat sätt som inte medför risk för förlust.

 4. Årlig användning

Fondens omfattning är vid stadgandet 250 000 kr. Varje lokalförening inom Länsföreningen Stockholm HjärtLung kan ansöka om höst 5 000 kr/år från och med 2016-03-17. Ansökan kan lämnas när som helst under året.

Ansökan görs i förväg inför planerad verksamhet.

Den lokalförening som fått bidrag ska när året är slut inrapportera till länsföreningen hur pengarna använts innan ny ansökan kan beviljas.

 5. Ändring av stadgarna

 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid länsföreningens årsmöte.

  6. Upplösning av länsföreningen

Vid upplösning av länsföreningen ska i fonden kvarstående medel fördelas lika mellan de lokalföreningar som ingår i länsföreningen